رییس کانون انجمنهای جایگاههای اختصاصی از استقبال مردم نسبت به استفاده از بنزین یورو ۴ و انصراف از سوخت گیری در صورت نبود این نوع بنزین در جایگاهها خبر داد. به گزارش پارس تیونینگ ، ناصر رییسی فر، رییس کانون انجمنهای جایگاههای اختصاصی با اشاره به توزیع بنزین یورو ۴ در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: بنزین یورو ۴ اگر بر اساس استانداردی که در اروپا وجود دارد تولید شده باشد مفید خواهد بود و بالاترین مزیتش جلوگیری از آلودگی هواست.
وی با اشاره به استقبال مردم نسبت به استفاده از بنزین فوق افزود: در چند روز گذشته که بنزین یورو ۴ در جایگاهها توزیع شده شاهد عدم سوخت گیری در جایگاههایی که فاقد یورو ۴ بودند بودهایم.
رییسی فر در خصوص نارضایتی برخی جایگاه داران نسبت به یورو ۴ به دلیل تبخیر بالای آن اظهار داشت: تبخیر بالای بنزین معمولی و سوپر و نارضایتی نسبت به آنها سالهاست که از سوی جایگاه داران مطرح است و این سخنان درباره تمامی انواع بنزین گفته میشود.
وی عوامل متعددی را در تبخیر بنزین موثر دانست و افزود: دما، کیفیت، نحوه سوخت گیری و نحوه ذخیره سازی همگی در میزان تبخیر اثر گذار هستند.
رییس کانون انجمنهای جایگاههای اختصاصی با اعلام متفاوت بودن میزان تبخیر در ۱۰ روز گذشته تصریح کرد: در صورت عرضه به صورت «از تولید به مصرف» تبخیر بالاتر است و اگر ذخیره سازی شده باشد و سپس عرضه شود این میزان کاهش پیدا میکند و با بالا رفتن دما نیز افزایش تبخیر را شاهد خواهیم بود.
رییسی فر تبخیر در شهرهای فارس و اصفهان را بالاتر از دیگر شهرها اعلام کرد.
وی اظهار نظر کلی در خصوص یورو ۴ را زود دانست وادامه داد: هر طرح پایلوتی که انجام میشود باید دورهای برای سنجش بازخوردش در نظرگرفته شود و تا ۲۰ روز آینده میتوان در این مورد نظر کلی داد.
به گزارش ایلنا، رییس کانون انجمنهای جایگاههای اختصاصی افزود: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قول یک تشکیل جلسه کارشناسی را در خصوص تبخیر بنزین داده است و اعلام کرده در صورت بالاتر بودن تبخیر از حد مجاز راه حل مناسبی پیدا خواهد کرد.
رییسی فر افزود: تبخیر بیش ازحد بنزین نقدینگی جایگاه دار را خواهد بلعید و موجب عدم خرید سوخت خواهد شد.