دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برای افزایش سقفِ پوشش بیمه نامه شخص ثالث و تهیه الحاقیه با توجه به قرار گرفتن در ماه ذیالقعده که از ماههای حرام محسوب میشود، اقدام کنند.
با توجه به اینکه میزان ریالی دیه در ماه های حرام که حداقل ۲۰۰ میلیون تومان است، دارندگان وسایل نقلیه موتوری لازم است نسبت به افزایش سقف پوشش بیمه نامه شخص ثالث و تهیه الحاقیه اقدام نمایند.
بنابر تصمیم و اعلام قوه قضائیه، در سال جاری میزان ریالی دیه در ماههای عادی۱۵۲ میلیون و در ماههای حرام ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
ماههای رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم؛ ماههای حرام محسوب میشوند.
گفتنی است در بیمه شخص ثالث، شرکتهای بیمه متناسب با سقف تعهد خسارت پرداخت می کنند و اگر بیمه گذاری پوشش کافی نداشته و الحاقیه تهیه نکند باید فاصله ۱۵۲ تا۲۰۰ میلیون تومان را خودش بپردازد.
بیمه گذارانی که در سال گذشته (۹۲) بیمه شخص ثالث تهیه کردهاند، سقف تعهد بیمه برای آنها ۱۵۲ میلیون تومان است و اگر امسال الحاقیه تهیه نکنند باید در صورت وقوع حادثه ۴۸ میلیون تومان را خودشان بپردازند.
بر اساس قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی در مقابل شخص ثالث هستند و موظفند مسئولیت خود را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام بیمه کنند.
در صورتی که الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث تهیه نشود، شرکت بیمه خسارت زیان دیدگان را حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت می کند و باقیمانده خسارت را باید مقصر حادثه (بیمه گذار) پرداخت کند.