اطلاعیه سایپا یدک در مشهد و تربت جام


کلیه تعهدات نمایندگی شرکت بازرگانی بهاران خودرو تا اطلاع ثانوی به نمایندگی کوشا صنعت خودرو پارسیان محول شد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، بدین وسیله اعلام می گردد تعهدات نمایندگی شرکت بازرگانی بهاران خودرو به کد فروش 892297 کد تابلوی 147 به نمایندگی کوشا صنعت خودرو پارسیان با کد نمایندگی 3035 واگذار شده است. از این رو مشتریان گرامی برای انجام خدمات زیر به نمایندگی مذکور مراجعه نمایند:

1. دریافت دعوتنامه و ارسال آن به آدرس مشتریان ذیربط و اخذ چک مابه التفاوت و ارسال به شرکت سایپا
2. تحویل اسناد و مدارک صادره به مشتریان
3. پذیرش انصراف و انجام صلح نامه
4. تحویل خودرو به مشتریان
5. تحویل چک انصراف و تسویه حساب
6. نگهداری پرونده مشتریان یاد شده
7. پاسخگوئی به مشتریان، جلب رضایتمندی ایشان و سایر امور مربوطه
8. کلیه امور مربوط به شماره گذاری ناجا، دریافت و تحویل پلاک مشتریان
از این رو تاکید می گردد مشتریان سایپا به نمایندگی مجاز و مورد تائید این گروه خودروسازی مراجعه نمایند.

اطلاعیه سایپا یدک در تربت جام

کلیه تعهدات نمایندگی شرکت وحدت یدک جام تا اطلاع ثانوی به نمایندگی یدک خودرو جام محول شد.
بدین وسیله اعلام می گردد تعهدات نمایندگی شرکت وحدت یدک جام به کد فروش 893714 کد تابلوی 3045 به نمایندگی یدک خودرو جام با کد نمایندگی 3004 واگذار شده است. از این رو مشتریان گرامی برای انجام خدمات زیر به نمایندگی مذکور مراجعه نمایند:

1. دریافت دعوتنامه و ارسال آن به آدرس مشتریان ذیربط و اخذ چک مابه التفاوت و ارسال به شرکت سایپا
2. تحویل اسناد و مدارک صادره به مشتریان
3. پذیرش انصراف و انجام صلح نامه
4. تحویل خودرو به مشتریان
5. تحویل چک انصراف و تسویه حساب
6. نگهداری پرونده مشتریان یاد شده
7. پاسخگوئی به مشتریان، جلب رضایتمندی ایشان و سایر امور مربوطه
8. کلیه امور مربوط به شماره گذاری ناجا، دریافت و تحویل پلاک مشتریان

از این رو تاکید می گردد مشتریان سایپا به نمایندگی مجاز و مورد تائید این گروه خودروسازی مراجعه نمایند.