مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر گفت: مکانیزه کردن و راهاندازی مراکز خرید و فروش مجازی خودرو در تهران به صورت پایلوت در مرکز خرید و فروش خودرو آیت الله سعیدی آغاز شده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، رضا قدیمی با اشاره به توسعه مراکز خریدوفروش خودرو در تهران گفت: با 5 برابر شدن ظرفیت پذیرش خودرو در مراکز خرید وفروش خودرو بسیاری از این مراکز را هوشمندسازی میکنیم.
مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران با بیان اینکه در مرکز خریدوفروش خودرو آیتالله سعیدی روزانه تعداد زیادی خودرو در مدلهای مختلف پذیرش می شد، گفت: در حال حاضر این مرکز را تخصصی کرده و فقط خودرو پراید در آنجا خریدوفروش میشود.
قدیمی با اشاره به مرکز خریدوفروش خودرو در چیتگر گفت: این مرکز 17 هکتار است و اقبال عمومی مردم از آن بسیار زیاد است و روزانه 7 تا 8 هزار خودرو در آنجا رفتوآمد میکنند.
قدیمی تصریح کرد: مکانیزه کردن و راهاندازی مراکز خریدوفروش مجازی خودرو در تهران به صورت پایلوت آغاز شده است.
وی با بیان اینکه، مراکز خریدوفروش خودرو را مکانیزه کردهایم گفت: از قبض ورودی تا تمامی خدماتی که در داخل مراکز داده میشود به صورت مکانیزه خواهد بود تا با این کار تسهیل در خدمترسانی صورت گیرد.
مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران با تأکید بر این موضوع که کاغذ را از مراکز خریدوفروش حذف خواهیم کرد گفت: با مکانیزه شدن مراکز خریدوفروش یک بانک اطلاعاتی از مشخصات خودروها ایجاد شده و در هر جای کشور که جستجو کنید میتوانید از اطلاعات خودرو آگاهی پیدا کنید.
وی با بیان اینکه، از طریق مجازی شهروندان میتوانند خودرو خریدوفروش کنند گفت: کارشناس نیز به در منزل آنها مراجعه کرده و موضوعات فنی آن را بررسی می کنند.
وی تصریح کرد :هم اکنون 5 مرکز خرید وفروش خودرو در تهران راه اندازی شده است که به دنبال مجازی نمودن آنها هستیم.