به گزارش پارس تیونینگ به نقل از شهر، سید شریف حسینی افزود: کاهش ظرفیت تولید موجب افزایش تقاضای بازار و افزایش قیمت خودرو شده و در صورتی که ظرفیت اسمی در خطوط تولید افزایش نیابد، قیمت خودرو همچنان روند صعودی خواهد داشت. وی با اعلام این که توسعه، زنجیرهای است که باید حلقههایش به یکدیگر متصل شوند، تاکید کرد: تولید کنندگان خودرو باید از فضای موجود برای افزایش تولید و کیفیت و کاهش قیمت استفاده کنند تا این حلقهها به یکدیگر متصل شوند، نه این که حلقههای این زنجیره را از همدیگر جدا کنند.

حسینی با طرح این پرسش که چرا باید در شرایط کنونی قیمت خودرو افزایش یابد، گفت: به جای افزایش قیمت، باید کیفیت خودرو از طریق اعمال استانداردهای اجباری و قانونی افزایش یآبد تا مشتری با توجه به محدودیت واردات، محکوم به خرید تولیدات داخلی در این شرایط که با افزایش قیمت خودرو رو به رو هستیم، نشود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تاکید بر این که اگر این نوع رفتارها ادامه پیدا کند و اقدامی صورت نگیرد، افزایش کاذب قیمت خودرو ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با کاهش قدرت خرید مردم در شهرها شاهد افزایش تقاضای خودرو در روستاها هستیم.