جدیدترین آمارهای رسمی نشان دهنده رشد تولید برخی از خودروهای سواری در خردادماه امسال است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در این ماه تولید 9 مدل خودروی سواری داخلی افزایش یافته است بهگونهای که تولید رانا با رشد 3386 درصدی از 57 دستگاه در خردادماه سال گذشته به 1987 دستگاه رسیده است.
تولید پژو پارس دوگانهسوز ایران خودرو خراسان نیز با رشد 36.1 درصدی از 1498 دستگاه به 2039 دستگاه افزایش یافته است.
تولید پژو پارس معمولی ایران خودرو فارس نیز رشد 71.7 درصدی را تجربه کرده است بهگونهای که تولید این خودرو از 198 دستگاه در خردادماه سال گذشته به 340 دستگاه افزایش یافته است.
تولید نیسان تیانا نیز با رشد 14.8 درصدی از 115 دستگاه به 132 دستگاه رسیده است. در این مدت مونتاژ نسیم و صبا دوگانهسوز نیز رشد 19.7 درصدی را تجربه کرده و تولید این خودرو از 147 دستگاه به 176 دستگاه رسیده است.
تولید امویام 110 سه سیلندر نیز با رشد 57.3 درصدی از 96 دستگاه به 151 دستگاه و تولید امویام H315 با رشد 198.3 درصدی از 240 دستگاه به 716 دستگاه رسیده است.
به گزارش ایسنا، تولید نسیم و صبا نیز رشد 24.6 درصدی را تجربه کرده است بهگونهای که تیراژ این خودرو از 9267 دستگاه به 11 هزار و 543 دستگاه رسیده است. تولید تیبا نیز با رشد 131.3 درصدی از 1223 دستگاه به 2829 دستگاه افزایش یافته است.