به گزارش پارس تیونینگ اخبار رسیده حاکی است بعد از گذشت یک ماه کاری از آغاز سال طی روزهای آینده افزایش قیمت رسمی وارددکنندگان خودرو اعلام می شود.

گفتنی است برای امسال مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات خودروهای سواری بنزینی تا حجم موتور 2000 سیسی معادل 40 درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2001 تا 2500 سیسی معادل 55 درصد تعیین شده است.

این در حالی است که در سال گذشته تعرفه واردات خودروهای تا حجم موتور 2500 سیسی 40 درصد بود که به این ترتیب در سال جاری تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بین 2001 تا 2500 سیسی معادل 15 درصد افزایش نشان میدهد.