در پی انتشار اخباری مبنی بر تولید مجدد پیكان از سوی ایران خودرو، اداره اطلاع رسانی گروه صنعتی ایران خودرو تكذیبیهای صادر كرد. به گزارش پارس تیونینگ ، انتشار خبر دور جدید تحریمهای آمریكا در قالب تحریم صنعت خودرو كشورمان، علاوه بر حدس و گمان در ارتباط با ابعاد، گستردگی و تاثیر آن بر این صنعت، برخی را بر آن داشت تا خودی نشان داده و در پوشش نظر كارشناسی سخنانی بیپایه را بر زبان آورند كه با توجه به رشد صنعت خودرو در كشور، موجب وهن آن است.
اظهاراتی مبنی بر تولید مجدد خودروی پیكان كه از سوی برخی مطرح شده و در رسانهها انتشار یافته است، خلاف واقعی است كه نشان میدهد، گویندگان آن هیچ شناختی از صنعت، به ویژه صنعت خودرو كشور ندارند. بیخبرانی كه چشم بر توسعه این صنعت در كشور بستهاند و با ذهن جامانده در گذشته، به تحلیل مسایل روز میپردازند و متاسفانه حمله به صنعت خودرو را دستمایه كسب شهرت برای خود قرار می دهند.
حقیقت این است كه صنعت خودرو كشور، بویژه گروه صنعتی ایران خودرو طی این سالها با تولید برندهای ملی جدید اوضاع دیگرگونهای یافته است كه در آن امكان تولید مجدد خودرو پیكان و بازگشت به آن وجود ندارد لذا چنین سخنان سخیفی، نه علمی است و نه بهرهای از واقعیت دارد، هرچند در لباس بحث كارشناسی عرضه شود.
گروه صنعتی ایران خودرو با ورود دومین خودرو با برند ملی (رانا) به بازار در سال گذشته و همچنین تولید سومین خودرو با برند ملی(دنا) از سوی این شركت و عرضه آن تا اواخر سال جاری ثابت كرده است كه گام در مسیری بیبازگشت گذاشته است. این موضوع حكایت از آن دارد كه صنعتگران در این حوزه تلاش میكنند محصولات خود را مبتنی بر نیازهای روزآمد شده بازار تولید كنند. تردیدی نیست كه محدودیتهای اینگونه اگرچه بر سرعت توسعه و رشد تولید تاثیرگذار است و در حكم مانعی در این مسیر تلقی میشود، اما هیچگاه نتوانسته این چرخ را از حركت بازدارد.
در پایان تاكید میشود، گروه صنعتی ایران خودرو هر گونه اخباری مبنی بر تولید مجدد خودرو پیكان را تكذیب كرده و در سایه تلاش جهادگران عرصه تولید، به رغم وجود محدودیتهای داخلی و بینالمللی، در حال تولید محصولات جدید با برند ملی در راستای كسب افتخار برای ایران اسلامی است.