پس از گذشت حدود پنج روز از برگزاری نمایشگاه بینالمللی خودرو، انتقادات نسبت به عملکرد زنجیره خودروسازی کشور در این همایش آغاز شده است.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیای اقتصاد، انتقادات مطرح شده بیشتر حول بازگشت دو شرکت خودروساز فرانسوی به ایران و همچنین گشادهرویی مسوولان و خودروسازان نسبت به بازگشت آنها است. اینکه شرکت پژو بدون هیچ مقدمهای و برخلاف قرارداد با طرف ایرانی، به یکباره از صنعت خودرو ایران خارج میشود یا شرکت رنو فعالیتهای خود را تحتتاثیر تحریم به طور چشمگیری کاهش میدهد، انتقادات جدی را متوجه این دو شرکت فرانسوی خودروساز کرده است. حال آنکه برخورد مسوولان وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و همچنین خودروسازان با شرکتهای یاد شده قابل توجه به نظر میرسد. در این زمینه خبرگزاری فارس نیز روز گذشته طی گزارشی عنوان کرده بود که تجربه نشان داده در قراردادهای قبلی خودروسازان ایرانی با طرفهای خارجی، بیشترین سود نصیب شرکتهای خارجی شده و تنها عایدی چنین قراردادهایی برای خودروسازان ما، وابستگی روز افزون به طرفهای خارجی بوده است.
در حال حاضر بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو به وضعیت کنونی دو شرکت پس از خروج از بازار ایران اشاره میکنند و تاکید دارند که این دو شرکت نیز به همان میزانی که طرفهای ایرانی ضرر کردند در بازارهای خود دچار زیان شدند؛ بنابراین سوال این است که بازگشت دوباره خودروسازانی همچون پژو و رنو به سود کدام گروه تمام میشود، طرف ایرانی و یا فرانسوی ؟ در هر صورت برخی دیگر از دستاندرکاران صنعت خودرو تصریح میکنند که کار کردن با شرکای پیشین بسیار آسانتر از شرکای جدید است حال آنکه در قراردادهای جدید باید منافع مشتریان و شرکت تولیدکننده خودرو این بار بطور جدی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر این کارشناسان در پاسخ به انتقاداتی که در مورد بازگشت دوباره این دو شرکت فرانسوی و استقبال خودروسازان ما، میشود به بیتمایلی دیگر خودروسازان به جز چینیها، برای حضور در بازار ایران اشاره میکنند.