مدیرعامل زامیاد به برخی اهداف، برنامهها، مشکلات و راهکارهای پیشروی شرکت پرداخت.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، فریدون حمیدی، با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال گذشته حدود 27هزار دستگاه خودروی سبک در این شرکت تولید شده که این میزان تولید کمتر از 33درصد توان تولید شرکت بوده است. لذا، در این مرحله با در نظر گرفتن شرایط موجود که با محدودیتهای فراوانی از نظر تأمین قطعات و بالاخص قطعات خارجی (به دلیل تحریم) و مشکلات عدیده نقدینگی مواجه بودیم درصدد برآمدیم که برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد ارزش افزوده و ارتقاء بهرهوری در شرکت، نسبت به افزایش تیراژ تولید برنامهریزی نموده و این ظرفیت را تا میزان تولید 47000 دستگاه خودروی سبک در سال افزایش دهیم یعنی عملاً نسبت به دو برابر کردن تولید اقدام نماییم. بدیهی است که این میزان افزایش هم میتواند بهرهوری بیشتری از توان کارکنان شرکت را به خود اختصاص دهد و هم درآمد شرکت را بهبود بخشد و علاوه بر آن شکوفایی لازم در بخش پاییندستی یعنی شرکتهای قطعهسازی ایجاد نماید.
وی تصریح کرد: کارکنان زامیاد به عنوان شرکت خودروساز ضمن حفظ حقوق شهروندان و پوشش توقعات مشتریان خود باید نسبت حفظ و رعایت استانداردهای تعریفشده اقدام نماییم. لذا به منظور پوششدادن به خواستههای نهادهای متولی نظارت، ملاحظات پیادهسازی استانداردهای 51گانه در دستور کار قرار گرفته که خوشبختانه به نتیجه رسیده است اما برای پوششدادن سطح توقعات مشتریان، درصدد برآمدیم که نسبت به توسعه محصول اقدام نماییم که در همین راستا مذاکراتی با شرکتهای خارجی صورت گرفته که مشتمل بر دو بخش میباشد.
حمیدی گفت: بخش اول شامل پروژهای است که بتوانیم با طراحی محصولی جدید و مدرن و ساخت و طراحی قالبهای آن بتوان با عمق ساخت بالای تولید قطعات در داخل کشور اقدام و این خودرو را در طی مدتزمان مشخص جایگزین تولید فعلی نمود. البته لازم به ذکر است که این پروژه از مرحله شروع تا پایان پروژه و شروع تولید خودرو بالغ بر دو سال زمان نیاز دارد که خوشبختانه اقدامات زیادی در این مسیر صورت گرفته است.
مدیر عامل زامیاد افزود: بخش دوم شامل پروژهای است که عمق ساخت داخل قطعات بسیار کمتر است و در این پروژه محصول بسیار مطلوب و مورد پسند مشتری در زامیاد تولید خواهد شد، اما در تیراژهای 5000 دستگاه در سال و قابل ارتقا تا 10000 دستگاه که این پروژه زمان کمتری را به خود اختصاص خواهد داد و استنباط ما این است که در سال 92 با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته و اقدامات مؤثری که انجام شده عملیاتی خواهد شد و ما قادر خواهیم بود این خودرو را در کشور تولید نماییم.
مدیر عامل زامیاد در پایان، با تاکید بر مدرن سازی و یکپارچه سازی سیستم ها در شرکت زامیاد گفت: نوسازی شرکت زامیاد عامل مهمی در پیشرفت و توسعه و جلوگیری از هدررفت سرمایه های این شرکت باید مدنظر قرار گیرد.