مصوبه تعجببرانگیز اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در روزهای اخیر، نگرانی کارشناسان و مسئولان محیطزیستی پایتخت را در پی داشته است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، خبر این مصوبه در شرایطی منتشر شده است که در سالهای اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس همزمان با بالا گرفتن آلودگی هوا از لزوم کاهش سن معاینه فنی خودروهای نو سخن گفته بودند اما تصمیم نمایندگان عضو کمیسیون شوراها بر این است که خودروهای غیرنو و حتی فرسوده نیز هر دو سال یکبار برگه معاینه فنی را دریافت کنند.
افزایش سن معاینه فنی خودروهای نو اسفندماه سال۸۹ همزمان با تغییر کلی قانون راهنمایی و رانندگی از 2 به ۵ سال افزایش یافت.
اما این مسئله از آن روز مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان محیطزیست و شهرداری تهران واقع شد. بدینترتیب در پاییز سال گذشته، طرحی مورد نظر نمایندگان قرار گرفت که به کاهش مدت معافیت خودروهای نو از معاینه فنی نظر داشت.
اعضای کمیسیون شوراها در تصمیم اخیر خود توانستند نظر ماههای قبل نمایندگان را تأمین کنند اما درخصوص خودروهای شخصی غیرنو، مصوبه تعجببرانگیزی را از رأی گذراندند.
این تصمیم علاوه بر تبعات زیستمحیطی که دامنگیر تهران و کلانشهرها میکند، میتواند خطر تصادفات سنگین و جرحی و فوتی را نیز افزایش دهد؛ چراکه کنترل خودرو در مراکز معاینه فنی در سالهای اخیر موجب کاهش چشمگیر تصادفات خطرساز هم بوده است.
وحید نوروزی مشاور محیطزیستی معاون شهردار تهران در اینباره به همشهری گفت: این نظر کمیسیون مانند نظر قبلی درخصوص افزایش معافیت خودروهای نو از معاینه فنی از 2 سال به 5 سال که غیرکارشناسی و غیرفنی بود، غیرفنی است و بنده احساس میکنم این مصوبه تنها به نفع خودروسازان داخلی صادر شده است.
مصوبه اخیر همچنین آثار و تبعات محیطزیستی منفی خواهد داشت. نوروزی تصریح کرد: اگر در این تصمیم حتی یک درصد توجیه فنی درخصوص افزایش معافیت خودروهای شخصی غیرنو به 2سال وجود داشت، حتما مورد تقدیر فعالان محیطزیستی قرار میگرفت.
این مصوبه در مورد خودروهای شخصی به هیچ عنوان توجیه فنی، اقتصادی و زیستمحیطی ندارد و کار بسیار نادرستی است و شک ندارم که نمایندگان این مصوبه کمیسیون را رد خواهند کرد.
وی افزود: بهنظر بنده نمایندگان یا باید مصوبه قبلی در مورد لزوم معاینه سالانه را تغییر ندهند یا این تصمیم غیرکارشناسی را که هیچ هدف محیطزیستی ندارد و بار ایمنی زدایی نیز بهدنبال دارد، را تغییر دهند. وقتی خود خودروسازان برای گارانتی وسیله ساخت خودشان این زمان بسیار کم را (حدود یک سال) درنظر میگیرند، چه لزومی دارد که مجلس به نفع خودروسازان مصوبهای را درنظر بگیرد که موجب تشدید آلودگی هوا و خطرسازی در خودروهای فاقد معاینه فنی شود؟
در حال حاضر 2میلیونو500هزار خودرو در تهران مشمول معاینه فنی هستند که از این تعداد تنها 500هزار خودرو به مراکز مراجعه کردهاند. با توجه به آمار تصادفات و تعداد کشتهشدگان و مصدومین در تصادفات، از سال گذشته تاکنون کاهش قابلتوجهی مشاهده میشود. ستاد معاینه فنی در طول یکسال اخیر در افزایش ایمنی تلاش بسزای کرده است.
دیرکرد یا عدممراجعه خودروهای مشمول به مراکز معاینه فنی همچنین تبعاتی را در بر خواهد داشت که گریبانگیر همه خواهد شد. شهرداری با سرمایهگذاری کلان در بهترین نقاط شهر مراکزی وسیع و مجهز به دستگاههای پیشرفته تاسیس کرده است و مراجعه تنها 2درصد از خودروهای مشمول در ماه فاجعه است.
در معاینه فنی خودروها 8 درصد از آنها بهدلیل عدم همراستایی محورها، 3درصد بهدلیل سیستم تعلیق، 5درصد بهدلیل سیستم ترمز و 17درصد بهدلیل عیوب ایمنی قابل رویت رد میشوند.