برای نخستینبار در خراسان جنوبی ون مناسبسازی شده در راستای خدمترسانی به معلولان راهاندازی شد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، محمدحسن اکبریمطلق پیش از ظهر امروز اظهار داشت: بهزیستی قدمهای سازندهای در حوزه مناسبسازی در دو سال اخیر برداشته است.
وی افزود: یکی از مشکلات و دغدغههای مهم معلولان، جانبازان و تمام اشخاصی که از رفت و آمد عاجز هستند، ایاب و ذهاب آنها است.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از راهاندازی نخستین خودروی مناسبسازی شده در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: افراد نیازمند به این خودرو میتوانند با شمارههای 2252050-2252051 و 2252080 تماس بگیرند.
اکبریمطلق اذعان داشت: این ون توسط بخش دولتی و بهزیستی تهیه شده است و در اختیار یک سازمان مردم نهاد(NGO )قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: سه نفر از افرادی که از ویلچر استفاده میکنند همزمان نیز میتوانند از این خودرو استفاده کنند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه هزینههای خرید اولیه ون مناسبسازی شده توسط بخش دولتی تامین میشود، متذکر شد: تامین هزینه و استهلاک این ون از استفاده کنندگان تهیه میشود.
اکبریمطلق هزینهکرد تامین این ون را 60 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این قیمت هزینه خرید و مناسبسازی آن است. مقرر شده است که سازمان اتوبوسرانی با مشارکت پارک علم و فناوری تعداد چهار اتوبوس را مناسبسازی کند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی یادآور شد: با مناسبسازی دستگاههای ایاب و ذهاب معلولان به حق مسلم خود میرسند.
اکبریمطلق گفت: با همکاری سازمانهای مردم نهاد و مردم به تعداد این اتوبوسها افزوده خواهد شد. ون مناسبسازی شده میتواند مانند تاکسی در راستای خدمترسانی به معلولان خدمات ارائه کند.