رییس هیات تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی و شرکتهای خودروساز، انجام این تفحص را مشروط به تامین بودجه توسط هیات رییسه مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: پس از تصویب بودجه توسط هیات رییسه مجلس کار اجرایی را آغاز میکنیم. به گزارش پارس تیونینگ ، علی علیلو به ایسنا گفت: امور مربوط به سازماندهی، تیمهای کارشناسی برنامهریزی و برآورد بودجه را انجام دادهایم ولی به دلیل پرداخت نشدن بودجه مجلس توسط دولت، معطل مانده است.
نماینده مردم شبستر افزود: چند روز قبل با رییس مجلس درخصوص بودجه مورد نیاز هیات تحقیق و تفحص صحبت کردم که امیدوارم تا پایان تیرماه فرآیند تخصیص بودجه انجام شود.
علیلو با بیان اینکه بنا داریم طی 100 روز کاری تحقیق و تفحص را به پایان برسانیم، گفت: با آغاز مرحله اجرایی کمیتهها همزمان با هم کار را آغاز کرد. با توجه به اینکه هر تفحصی نیاز بودجهای دارد بنابراین اجرای تفحص از صنایع خودروسازی را مشروط به رفع همه موانع به ویژه تخصص بودجه کردهایم تا در روند کار با وقفه روبرو نشویم.