توافق با «چینیها»


خودروسازان بزرگ کشور با خودروسازان چینی برای تولید چند مدل سواری چینی در ایران به توافق رسیدند.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، پیش از این اخباری در رابطه با آغاز مذاکرات خودروسازان بزرگ کشور با چینیها برای تولید خودروهای چینی در ایران منتشر شده بود.
در این زمینه عنوان شده بود که مدیرانی از دو گروه بزرگ خودروسازی کشور به چین رفته و در حال رایزنی با خودروسازان چینی برای همکاری مشترک هستند. در این شرایط برخی منابع آگاه از توافق خودروسازان بزرگ با چینیها برای تولید خودروهای چینی در ایران خبر میدهند.
یک کارشناس صنعت خودرو در این خصوص میگوید: مدیران دو گروه بزرگ خودروسازی کشور پس از پایان یافتن مذاکرات با شرکتهای چینی به کشور بازگشتهاند.
وی با بیان اینکه خودروسازان بزرگ برای تولید سواریهای چینی در ایران با چینیها به توافق رسیدهاند، به ایسنا اظهار می دارد: طبق توافقات صورت گرفته، یکی از خودروسازان بزرگ کشور در هر یک از شرکتهای زیرمجموعه خود، یک مدل خودروی سواری چینی را تولید خواهد کرد بهگونهای که هر مدل خودرو، متعلق به یک خودروساز چینی خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه میدهد: به این ترتیب با توجه به توافقات صورت گرفته تولید سواریهای چینی در ایران حتمی خواهد بود البته این موضوع تاثیر مثبتی بر صنعت خودروی کشور نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه تولید سواریهای ارزان قیمت چینی در ایران در کوتاه مدت باعث رشد فروش در دو گروه بزرگ خودروسازی خواهد شد، تصریح میکند: اما در درازمدت این اقدام حاصلی جز کاهش سطح صنعت خودروسازی ایران و دور شدن از هدف اصلی که همانا "خودروساز شدن" است، نخواهد داشت.