جدیدترین آمارهای رسمی بیانگر افت 57.6 درصدی تولید اتوبوس در کشور است.

به گزارش «پرشین خودرو»، خرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس در شرکت ایران خودرو دیزل با افت صد درصدی از دو دستگاه به صفر رسیده است.
تولید اتوبوس در شرکت رانیران نیز با افت 36.4 درصدی از 44 دستگاه در خرداد ماه 91 به 28 دستگاه کاهش یافته است. تولید انواع اتوبوس در شرکت عقاب افشان نیز با کاهش 69.5 درصدی از 59 دستگاه به 18 دستگاه رسیده است.
در این مدت تولید انواع اتوبوس در شرکت یاوران خودرو شرق نیز صد درصد کاهش یافته است بهگونهای که تولیدات این شرکت از سه دستگاه در خرداد ماه 91 به صفر رسیده است.
به گزارش ایسنا، تولید انواع اتوبوس در شرکت آکیا دویچ با کاهش 28.6 درصدی از 14 دستگاه به 10 دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع اتوبوس در شرکت سپهر دیزل کاوه نیز با افت صد درصدی از 10 دستگاه به صفر رسیده است.