مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
تولید کدام خودروها افزایش یافت؟

براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید چند خودروی سواری داخلی در تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در این مدت تولید تیبا با رشد 238.3 درصدی از 967 دستگاه در تیر ماه 91 به 3 هزار و 271 دستگاه در تیر ماه 92 افزایش یافته است. تولید امویام 315 نیز با رشد 1300 درصدی از یک دستگاه در تیر 91 به 14 دستگاه رسیده است.
تیر ماه امسال تولید امویام 315H نیز با رشد 21.9 درصدی از 265 دستگاه در تیر 91 به 323 دستگاه افزایش یافته است. تولید پراید نسیم و صبا نیز با رشد 37.8 درصدی از 10 هزار و 359 دستگاه در تیر ماه 91 به 14 هزار و 272 دستگاه در تیر 92 افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، در این مدت تولید رانا نیز رشد 2 هزار و 86 درصدی را تجربه کرده است بهگونهای که تولید این خودرو از 102 دستگاه در تیر 91 به 2 هزار و 230 دستگاه در تیر 92 افزایش یافته است.
تولید نیسان تیانا نیز با رشد 30.2 درصدی از 86 دستگاه در تیر 91 به 112 دستگاه در تیر ماه 92 افزایش یافته است. تیر ماه امسال تولید پژو پارس معمولی ایران خودرو خراسان با رشد 8.1 درصدی از 2 هزار و 22 دستگاه به 2 هزار و 186 دستگاه رسیده است.
تولید پژو پارس معمولی ایران خودرو فارس نیز با رشد 43.9 درصدی از 255 دستگاه به 367 دستگاه افزایش یافته است.