جبران کاهش تولید با واردات!

واردات خودرو این روزها در سایه کاهش تولیدات داخلی رنگ دیگری گرفته است تا آنجا که با افزایش واردات خودرو در خرداد، برخی کارشناسان از جبران کاهش تولید خودرو از طریق واردات سخن میگویند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، ساسان خدایی، معاون مدیر كل دفتر مقررات واردات سازمان توسعه تجارت پیش از این یکی از دلایل اصلی افزایش واردات خودرو را کاهش تولید خودروهای داخلی عنوان کرده بود، اما این اظهار نظر در حالی است که به عقیده کارشناسان، خودروهای وارداتی نه از نظر تعداد توانایی پوشش بازار را دارند و نه از نظر قیمت میتوانند جایگزین خودروهای تولید داخل باشند.
به این ترتیب با در نظر گرفتن این موضوع که خودروهای وارداتی در دسته خودروهای لوکس قرار میگیرند، این نظریه قابل قبول نیست، مگر اینکه خودروهای وارد شده محصولات متوسط چینی از نظر کیفی و قیمتی باشند.
بنابراین به نظر میرسد تنها واردات خودروهای متوسط چینی که قیمتی نزدیک به قیمت محصولات داخلی دارند میتواند کاهش تولید خودروهای داخلی را جبران کند همانطور که حالا و همزمان با کاهش تولید، شاهد افزایش روزافزون این خودروها در کشور و استقبال مشتریها از آنها هستیم.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این شرایط به نظر میرسد که به غیر از دو شرکت خودروسازی چینی که سالها قبل در ایران سرمایه گذاری کردهاند دیگر شرکت های خودروساز این کشور ترجیح میدهند به جای سرمایهگذاری تنها به واردات خودرو به صورت CBU بپردازند.
در این زمینه به نظر میرسد با توجه به تشدید محدودیتهای بینالمللی و نبود ثبات اقتصادی در کشور، از این پس به جای سرمایهگذاری چینیها شاهد افزایش واردات از سوی آنها باشیم.
هرچند چینیها همیشه کابوس صنعت خودروی کشور بودهاند، اما با وضعیتی که صنعت خودروی کشور دارد، حداقل سودی که سرمایهگذاری مستقیم آنها دارد، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور است، اتفاقی که هیچگاه با واردات رخ نخواهد داد.