پرشین خودرو: تعزیرات حکومتی استان گیلان، رانندگان متخلف را به قطع سهمیه سوخت به مدت سه ماه محکوم کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، با برگزاری گشت مشترک توسط اداره کل تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت نفت استان گیلان از جایگاههای سوخت در سطح شهر رشت و کشف سه عدد کارت سوخت متعلق به سه راننده در یکی از جایگاههای پخش سوخت، پروندهای در این مورد در شعبه تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.
پس از انجام تحقیقات و استعلامات لازم و طی مراحل قانونی، با توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلفات انتسابی محرز تشخیص داده شد و رانندگان متخلف را به قطع سهمیه سوخت به مدت سه ماه محکوم کرد.
همچنین پس از اعلام بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مشهد مبنی بر اخذ وجوه اضافی در پارکینگ فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد، شعبه تعزیرات حکومتی مشهد پس از بررسیهای لازم تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و بر همین اساس بهرهبردار پارکینگ مذکور را به اتهام گرانفروشی در عرضه خدمات پارکینگ به پرداخت بیش از 165 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
رای صادره پس از قطعی شدن، در اجرای احکام تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در حال اجراست.