خودروسازان ایران به سراغ چینی ها رفتند


یک کارشناس صنعت خودرو گفت: مذاکره خودروسازان بزرگ داخلی با خودروسازان چینی آغاز شده بهگونهای که هماکنون برخی از مدیران مربوطه در حال رایزنی با خودروسازان چینی برای همکاری مشترک هستند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، شهرام آزادی عضو هیات علمی گروه خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در پاسخ به اینکه راهکار مقابله با تحریم صنعت خودرو چیست؟ اظهار کرد: راهکار کوتاه مدت در این زمینه همکاری مشترک با خودروسازان کشورهایی چون چین است.
وی با بیان اینکه هماکنون تعدادی از مدیران خودروسازان بزرگ در حال مذاکره با خودروسازان چینی هستند، خاطرنشان کرد: البته شخصا موافق تولید خودروهای چینی در ایران نیستم زیرا زمانی صنعت خودروی چین عقبتر از صنعت خودروی ایران بود به همین دلیل نباید خودروهای چینی در ایران تولید شود.
عضو هیات علمی گروه خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: خودروسازان بزرگ هماکنون به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای مقابله با تحریم به دنبال همکاری با چینیها هستند که به نظر میرسد حتمی خواهد بود.
وی ادامه داد: با این حال راهکار بلند مدت برای مقابله با تحریم صنعت خودرو، توسعه محصولات داخلی است که البته این موضوع نیاز به انسجام درونی این صنایع و تامین منابع مالی مورد نیاز دارد.
آزادی خاطرنشان کرد: خودروسازان بزرگ در دهه 70 با تاسیس مراکز تحقیق و توسعه قدم در راه خودروساز شدن گذاشتند بهگونهای که در این دهه اقدامات خوبی صورت گرفته و خودروهایی چون تیبا و سمند طراحی شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در دهه 80 فعالیت مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان تقریبا متوقف شد، تصریح کرد: به این ترتیب در دهه اخیر روند توسعه محصول در صنعت خودروی داخلی کند شد به همین دلیل مونتاژ و فروش خودروهای خارجی در ایران افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی و وجود مشکلاتی چون تحریم و کمبود نقدینگی، حرکت به سمت خودروساز شدن بسیار مشکل است با این حال به عنوان یک راهکار مقابله با تحریمها باید مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: البته بهترین راهکار در این زمینه تعامل با کشورهای صاحب تکنولوژی و شکستن تحریم صنعت خودرو است.