خودروسازان ایران چقدر وانت تولید کردند؟

براساس جدیدترین آمارهای رسمی، وانت دوکابین GLD3000 با کاهش صد درصدی بیشترین افت تولید را در گروه وانت در خردادماه داشته است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در این مدت تولید این وانت با افت صد درصدی از 295 دستگاه در خرداد ماه سال 91 به صفر رسیده است.
پس از آن بیشترین افت تولید مربوط به مزدا دوکابین دوگانهسوز است. تولید این خودرو با کاهش 98 درصدی از 356 دستگاه به هفت دستگاه کاهش یافته است.
تولید وانت باردو دوگانهسوز نیز با افت 97 درصدی از 7394 دستگاه به 219 دستگاه کاهش یافته است.
خرداد ماه امسال تولید وانت مزدا تک کابین با کاهش 76.9 درصدی از 571 دستگاه به 132 دستگاه رسیده است. تولید مزدا دو کابین نیز با کاهش 56.5 درصدی از 522 دستگاه به 227 دستگاه رسیده است.
در این مدت مزدا تک کابین دوگانهسوز نیز افت تولید 54.6 درصدی را تجربه کرده است بهگونهای که تولید این خودرو از 416 دستگاه به 189 دستگاه کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، تولید وانت نیسان انژکتوری دوگانهسوز Z24NIB با افت 39.2 درصدی از 1379 دستگاه به 838 دستگاه کاهش یافته است. تولید وانت پیکاپ نیز با کاهش 10.6 درصدی از 151 دستگاه به 135 دستگاه رسیده است.
خردادماه امسال تولید برخی وانتها نیز افزایش یافته است بهگونهای که تولید وانت نیسان انژکتوری تک سوز Z24NI با افزایش 39.5 درصدی از 248 دستگاه به 346 دستگاه افزایش یافته است.
تولید وانت کاپرا نیز با رشد 12 درصدی از 250 دستگاه به 280 دستگاه رسیده است. تولید وانت نیسان دیزل Z28ND نیز رشد 1.7 درصدی را تجربه کرده بهگونهای تولید این خودرو از 1361 دستگاه به 1384 دستگاه رسیده است.