خودروسازان منتظر چه هستند؟

خودروسازان در انتظار چه هستند؟ در انتظار معجزه یا دستی از غیب که منشا تغییر و تحول در شرکتهای مذکور شود؟

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، این روزها خودروسازان از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و برخی از خودروهایی که پیش از این پرتیراژ بودند، تولیدشان به شدت كاهش یافته است با این حال حرکتی، عکسالعملی یا حتی برنامه و پروژهای که حکایت از بازگشت این شرکتها به دوران اوج باشد، دیده نمیشود.
هر چند برخی از کارشناسان این لختی و سستی خودروسازان را به انتظار آنها برای بهتر شدن فضای کسبوکار در دولت یازدهم تعبیر میکنند، اما این نکته را نباید فراموش کرد که اگر این روزها برای خودروسازان سخت است برای مشتریان هم دشواریهای خود را دارد و بازار بدون خودرو در هیچ زمان و دورهای قابل تصور نبوده و نیست. در این بین برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو عنوان میکنند که خودروسازان در انتظار پایان دولت دهم و روی کار آمدن دولت روحانی هستند تا شاید وعد و وعیدهایی که تاکنون عملی نشده و خودروسازان هنوز چشم به اجرای آنها دارند، محقق شود. حال آنکه مشاور اقتصادی رییس دولت دهم در اولین واکنش خود نسبت به وضعیت صنعت خودرو بیشترین ایرادات و انتقادات را متوجه عملکرد مسوولان این شرکت کرد. در این زمینه یکی از مسوولان شرکتهای خودروساز در گفتوگو با خبرنگا ما تاکید میکند که خودروسازان به دلیل اینکه نسبت به حل سریع مشکلات در دولت تدبیر و امید خوشبین هستند، صبر پیشه کردهاند و فعلا با حداقل ظرفیت تولیدی خود که با ضرر و زیان همراه است ادامه میدهند به امید آنکه تمام مشکلات در آینده نزدیک رفع شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، اظهار نظر این دستاندرکار خودرو در حالی است که این روزها بازار خودرو در شرایط نامطلوبی قرار دارد و بار دیگر دلالان به واسطه فاصله قیمتی که بین نمایندگیها و بازار وجود دارد دست به کار شدهاند.