پولدارها گرانترین خودروی موجود در بازار را میخرند. ثروتمندان گرانترین خودروی موجود در دنیا را میخرند. اشراف معمولیترین خودروی بازار را میخرند رویش کارهای عجیب میکنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از بازار خبر، بحث طلاپوش کردن خودروها به دوران کنتها و دوشسها و لردهای انگلیسی برمیگردد. میزان ثروت اعیان از روی مرکبهایی که سوار میشدند تعیین میشد. شاید دیگر درشکه و کالسکه لوکس مورد استفاده نباشد ولی هنوز هم وسایل حمل و نقل افراد بسیار ثروتمند نمادی از قدرت مالی آنها محسوب میشود.

آمار نشان میدهد بیشتر خودورهای طلاپوش و جواهرنشان را شیخنشینان عرب در اختیار دارند.
این گزارش گوشهای از این داراییها را به نمایش میکشد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ