مشاور انجمن خودروسازان ایران:
در ورشکستگی خودروسازان شورای رقابت مقصر نیست


مشاور انجمن خودروسازان ایران معتقد است: مقصر اصلی در زمینه بحران شدید صنعت خودرو که میتواند به ورشکستگی خودروسازان منجر شود، نه شورای رقابت بلکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، داوود میرخانی رشتی اظهار کرد: در دو سال اخیر قبل از ورود شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودروها، هرچه به رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرردهی خودروسازان به دلیل پایین بودن قیمت فروش آنها نامه نوشتیم توجهی به آن نشد.
وی ادامه داد: پس از ورود شورای رقابت به این عرصه و تعیین فرمول قیمتگذاری نیز، در نامهای به رییس سازمان حمایت از وی خواستیم تا طی نامهای رسمی به شورای رقابت موضوع غیرواقعی بودن قیمتهای اواخر سال 90 را اعلام کند تا این شورا قیمتهای صحیح را مبنای قیمتگذاری خودروها قرار دهد که البته به آن نامه نیز توجهی نشد.
میرخانی رشتی با بیان اینکه بنابراین سازمان حمایت با تعیین نرخهای غیرواقعی برای خودروها موجب آغاز دومینوی بحران در صنعت خودرو شده است، خاطرنشان کرد: در این شرایط که عمر دولت فعلی روبه پایان است و ضرر و زیان خودروسازان و بحران شکل گرفته بر همگان روشن شده است، مسوولان این سازمان میخواهند خود را از این موضوع مبرا کرده و گناه وضعیت فعلی را به گردن شورای رقابت بیندازند.
وی ادامه داد: این در حالی است که مشکل اصلی خودروسازان نه شورای رقابت بلکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده است زیرا این سازمان بود که در چند سال اخیر از واقعی سازی قیمت خودروها جلوگیری کرده و با الزام خودروسازان به فروش محصولات با قیمتهای غیر واقعی، به تدریج توان مالی خودروسازان را ضعیف و ضعیفتر کرد.
مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: از مسوولان این سازمان توقع داریم واقعیتهای رخ داده در این عرصه را به صورت شفاف اعلام کرده و به جای فرافکنی مشکلات و مسوولیتها، راهکاری برای جلوگیری از ورشکستگی قریبالوقوع خودروسازان پیشنهاد کنند.