عصرخودرو: رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن موتور گفت: شرکتهای تولیدی روغن موتور مدعی هستند که قیمتهای فعلی قیمت نهایی روغن موتور نیست.
به گزارش پایگاهاطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا، عباس سماواتی اظهار کرد: فقط مشکل افزایش قیمت روغن مطرح نیست، بلکه تمام اقتصاد کشور دچار مشکل است و با صحبتهایی که در مجلس مبنی بر شناورشدن قیمت دلار شد تمام محصولات و خدمات گران شدهاند.

وی ادامه داد: عامل اصلی افزایش قیمت روغن تولیدکنندگان نیستند بلکه افزایش قیمت روغن پایه، افزودنیها و خصوصیسازی از اصلیترین عوامل گرانی روغن در چند ماه گذشته است.

او تصریح کرد: اگر دولت در کنار بخش خصوصی به تولید روغن میپرداخت رقابتی بین این دو بخش ایجاد میشد و باعث میشد قیمت آنچنان افزایش پیدا نکند و بخش خصوصی برای به دست آوردن منافع زیاد هر دو ماه یکبار افزایش قیمت لحاظ نکند.

رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن موتور با اشاره به اینکه همه چیز به صورت زنجیرهای گران میشود، افزود: تامین مواد اولیه و تولیدات با ارز صورت میگیرد.

سماواتی اشاره کرد: در حال حاضر تعویض روغنیها محصولات را با حاشیهی سود به فروش میرسانند ولی برای خرید آنها باید مبلغی به نرخ روغن قبلی بیفزایند.

وی دربارهی دستمزد تعویضروغنیها گفت: هرسال 10 درصد به این نرخ افزوده میشود اما شاهد افزایش 100درصدی هزینهها در طی یک سال هستیم.