دلیل واژگونی خودروها چیست؟

رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه در سالهای اخیر سرعت، خستگی و خوابآلودگی بیشترین آمار تصادفات منجر به واژگونی خودرو را به خود اختصاص دادهاند، از نصب 75 دوربین ثبت تخلفات در جادههای کشور تا پایان سال خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، شهریار افندیزاده در تشریح سیاستهای اجرایی شده سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در اجرای قانون اصل 44، اظهار داشت: از مهمترین برنامهها و سیاستهای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در سالهای اخیر، کاهش امور تصدیگری و واگذاری برخی وظایف به مجموعه تشکلهای صنفی بوده است.
وی ادامه داد: در این راستا بیشترین تفویضها انجام گرفته است و سازمان راهداری هماکنون و در پایان عمر دولت، به عنوان ناظر عالی امور تصدیگری را به بخش خصوصی سپرده و حاکمیت را خود انجام میدهد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به فراهم شدن بسترهای لازم فعالیت بخش خصوصی و حمایت از این بخش، همراهی و هماهنگی صنف حمل و نقل جادهای در سراسر کشور با ادارات کل استانی مرتبط و ادارات ستادی سازان راهداری را مثبت برشمرد.
افندیزاده ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای انجام تعهدات خود در قبال صاحبان و فعالان حمل و نقل جادهای اعم از بار و مسافر تلاش میکند آرامش خاطر در این عرصه فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای طرح و برنامه سفر مهر و تسهیلاتی که برای فعالان حمل و نقل جادهای در سفرهای خانوادگی آنان تدبیر شده است، افزود: تسهیلات فراهم شده برای رانندگان در سالهای اخیر بسیار مناسب است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: در مقابل تمام فعالان در این عرصه و صاحبان شرکتهای تعاونی با سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای همراهی و تعامل شایستهای داشتهاند.

نصب 225 دوربین ثبت تخلفات در محورهای مواصلاتی/ پوشش 3500 کیلومتر از جادهها
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: استفاده از سیستم ثبت تخلف سرعت ثابت از دیگر فعالیتهای سازمانهای راهداری است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: این سازمان حدود 225 دوربین ثبت تخلفات در جادهها نصب کرده است که این به غیر از دوربینهای ثبت تخلفاتی است که پلیس در جادهها نصب کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این باره مناقصههای نصب توسط بخش خصوصی، انجام شده است، اضافه کرد: امیدواریم تا پایان سال این رقم به 300 دوربین افزایش یابد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد: تا پایان سال جاری بیش از 3 هزار و 500 کیلومتر از محورهای شریانی کشور به پوشش دوربینهای تصویری ثبت تخلف سرعت مجهز خواهند شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمام این دوربینهای جدید به صورت آنلاین فعال هستند و اطلاعات را در اختیار مرکز مدیریت راهها، پاسگاهها و پلیس قرار میدهند.

سرعت، خستگی و خوابآلودگی عمدهترین دلایل تصادفات منجر به واژگونی
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای یادآور شد: قسمتی از عوارض و درآمدهای ناشی از تخلفات خودروهای خاطی برای نگهداری راهها اختصاص مییابد.
به گزارش فارس، افندیزاده با بیان اینکه در سالهای اخیر سرعت، خستگی و خواب آلودگی بیشترین آمار تصادفات را به واژگونی خودرو اختصاص داده است، افزود: مردم در سفر تعجیل نداشته باشند و جاده را بخشی از سفر خود بدانند و حتماً سفر خود را با برنامهریزی انجام دهند.