پس از مدتها بحث و جدل در مورد نحوه فروش سهم دولت در شرکتهای خودروساز سرانجام براساس آخرین اطلاعات قرار است 17.5درصد از سهام شرکت سایپا و سپس سرمایهگذاری رنا در بورس فروخته شود.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سالهاست که بحث در مورد فروش سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی به نمایندگی از دولت در شرکتهای خودروسازی مطرح است اما هر بار موضوع واگذاری سهام این شرکتها با حاشیههای فراوان مواجه میشود اما آخرین اطلاعات نشان میدهد که سازمان خصوصیسازی قصد دارد با واگذار سهام سایپا، پروژه فروش سهم دولت در شرکتهای خودروسازی را آغاز کند و سپس با واگذاری سهام سرمایهگذاری رنا که در صنعت خودروسازی فعال است این پرونده را تکمیل کند، در عین حال هنوز از میزان سهم باقیمانده دولت در شرکت ایران خودرو اطلاعات کاملی در دست نیست اما سهام متعلق به دولت در این شرکت نیز براساس قوانین موجود باید واگذار شود.
عرضه بلوک17.5درصدی سایپا
بر این اساس قرار است بلوک17.5درصدی سهام سایپا معادل یکمیلیارد و 820میلیون سهم به قیمت تابلو بورس در روز عرضه به شرط اینکه از 360تومان کمتر نباشد بهصورت 40درصد نقد و اقساط یکساله واگذار شود.
مبلغ سپرده این سهم 196میلیارد و 560میلیون ریال است و سازمان گسترش و نوسازی با 36.4درصد، سرمایهگذاری سایپا با 4درصد، سرمایهگذاری رنا 18درصد و سرمایهگذاری کارکنان سایپا با 15درصد از سهامداران عمده این شرکت خودروسازی هستند.
خریداران این شرکت باید توجه کنند چنانچه واگذاری سهام شرکت سایپا منجر به کسب سهم مدیریتی برای شرکتهای رقیب (بالفعل یا بالقوه) شود خریدار یا خریداران از جهت ایجاد انحصار یا اخلال در رقابت به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی مسئول و مستوجب تعقیب قانونی خواهند شد.
علاوه بر این برای پیشگیری از ایجاد اخلال در رقابت، سازندگان و عرضهکنندگان نهادهای تولیدی که با خرید سهام سایپا موجب تمرکز عمودی در بازار خودرو خواهند شد، باید از خریداری سهام یادشده خودداری کنند وگرنه ضمن اینکه معامله انجام شده فاقد اعتبار قانونی است، در قبال عواقب غیرقانونی آن نیز مسئولند.
فروش 5 درصد از سهام سرمایهگذاری رنا
به گزارش همشهری، قرار است 5درصد از سهام سرمایهگذاری رنا معادل 3میلیون سهم به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه به اضافه 40درصد به شرط اینکه از 1154ریال کمتر نباشد در بورس عرضه شده و سازمان گسترش و نوسازی از ترکیب سهامداری آن خارج شود. این سهم بهصورت 30درصد نقد و اقساط 2ساله واگذار شده و مبلغ سپرده آن 5میلیارد و 201میلیون و 455هزار و 762ریال است. در خریداری این شرکت رعایت مصوبه شورای رقابت درخصوص سهام و ترکیب هیأت مدیره الزامی است.
5 درصد از سهام بانک صادرات روی میز فروش
بانک صادرات دیگر شرکتی است که قرار است 5درصد از سهام آن معادل یک میلیارد و 145میلیون و 307هزارو100 سهم به قیمت تابلو بورس در روز عرضه به اضافه 15درصد به شرط آنکه از 1543ریال کمتر نباشد عرضه شود. دولت با 22.7درصد، سهام عدالت با 40درصد، کارکنان 5درصد، بیمه خدمات درمانی 5درصد و بخش خصوصی با 20درصد از سهامداران این شرکت اصل چهل و چهاری هستند.