شبکه بزرگ دزدان خودرو در مشهد با عملیات خزنده پلیس ردیابی شدند و راز گاراژ پنهان آنان فاش شد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از ایران، سردار بهمن امیریمقدم رئیس پلیس خراسان رضوی با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی در دو ماهه ابتدایی سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال 91 خاطرنشان کرد: تنها در دو ماه نخست امسال نسبت به سال 91 شاهد افزایش 37 درصدی کشفیات بودهایم؛ باید توجه داشت در راستای همین توفیقات روزافزون امروز سراسر کشور از طرحهای اجرا شده در خراسان رضوی الگوبرداری کردهاند.
وی افزود: یکی از طرحهای اجرا شده به نمایش گذاشتن دزدان و متهمان در انظار عمومی است که سبب میشود تعداد کشفیات نیز افزایش یابد.
سردار امیریمقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستگیری باند بزرگ دزدان خودروی مشهد گفت: افراد این باند خودروهای تصادفی در بنگاهها را خریداری کرده و سپس قطعات سرقتی روی آنها سوار میکردند و آن را سند زده و به فروش میرساندند.
وی افزود: بعضاً به جای این اقدام خودروهای سرقتی را اوراق میکردند و عمدتاً این باند خودروهای مدل بالا را به سرقت میبردند.
رئیس پلیس خراسانرضوی با بیان این مطلب که افراد باند برای برخی اقدامهای خود از همسرانشان هم استفاده میکردند، ادامه داد: در مجموع تاکنون 16 نفر دستگیر شدند که پنج نفر از این باند از دزدان حرفهای و دارای سابقه زندان بودهاند؛ همچنین پنج نفر اوراق فروش، سه تن صافکار و یک نفر واسطه فروش است.
وی با بیان اینکه دو زن تبهکار نیز در همین راستا دستگیر شدهاند، خاطرنشان کرد: تا بدین لحظه قطعات بسیار زیادی از این افراد کشف شده است که در انبارهایی این قطعات را نگهداری میکردند، همچنین 25 دستگاه خودروی مسروقه شناسایی شده که از این تعداد 14 خودرو اوراق شده است.
به گفته سردار امیریمقدم، در مجموع کار دستگیری و اعتراف به جرایم این سارقان دو هفته به طول انجامید.
وی با اشاره به سابقه زندان پنج نفر از سارقان این باند گفت: دستگاه قضایی به واقع همکاری بسیار خوبی با پلیس در خراسان رضوی دارد البته در برخی موارد خلأهای قانونی داریم؛ به واقع یکی از مطالبات جدی مالباختگان برخورد قاطع و محکم دستگاه قضایی با این مجرمان و سارقان است.