عضو انجمن قطعه سازان گفت: وضعیت صنعت کشور با برنامه ریزی 6 ماهه یا 2 ساله بهبود نخواهد یافت و تغییر شرایط کنونی نیازمند برنامه ریزی های کارشناسی و بلند مدت است. ابوالقاسم آروند در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو» به گزارش پارس تیونینگ ، ضمن بیان این مطلب افزود: این ضرورت وجود دارد که وزیر صنعت دولت جدید با برنامه ریزی 5 ساله به صورت پلکانی پیش رفته و ضربه های وارد شده به صنعت کشور را برطرف کند.
وی در ادامه تصریح کرد: باید برنامه ریزی هایی جهت پشتیبانی از تولید صورت گیرد و فرصت هایی در اختیار خودروسازان قرار گرفته و متناسب با این فرصت ها از آنها کیفیت طلب شود.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص دیدگاه وزیر صنعت دولت جدید بیان کرد: بایستی دیدگاه صنعتی و بازارگانی توأم با یکدیگر در اولویت قرار گیرد تا بتوان شرایط کنونی صنعت کشور را بهبود بخشید.
وی تأکید کرد: این ضرورت وجود دارد که خبرگان و کارشناسان صنعت خودروسازی این صنعت را با کل جهان مقایسه کرده و راهکار خروج از شرایط کنونی را بیابند.
آروند در پایان خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور مستلزم مدیریت صحیح و وجود دانش فنی است و دولت نیز بایستی سرمایه های مورد نیاز این صنعت را تأمین نماید.