هر چند مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سیسی اواخر سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز از کشور اجرایی شد، اما ظاهرا برخی افراد خاص به این مصوبه دولتی پایبند نیستند؛ چراکه مدتی بعد از ابلاغ آن و بهرغم ممنوعیت واردات این خودروها، برخی واردکنندگان همچنان به پیش فروش خودروهای ممنوعه با زمان تحویل سه ماهه یا فوری ادامه دادند و برخی از گمرکات کشور نیز هماکنون به پارکینگ این خودروها تبدیل شده است.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیای اقتصاد، در همین زمینه واردات یک شبه هزار دستگاه خودروی لوکس بالای 2500 سیسی در فروردین امسال نیز با وجود ممنوع بودن واردات این خودروها به کشور از جمله مجوزهای خاص در این مورد است.
اما به نظر میرسد اتفاقاتی از جنس واردات خودروهای ممنوعه که در فروردین امسال یک شبه ترخیص شدند هنوز ادامه داشته باشد. در این راستا معاون فنی گمرک دیروز در گفتوگو با «ایسنا» از انباشت خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سیسی در گمرکات کشور خبر داد، این در حالی است که پیش از این هزار دستگاه از این خودروهای ممنوعه در اوایل سال شمارهگذاری و برای فروش در بازار آماده شده بودند.
اما محمدرضا نادری در حالی از توقف خودروهای بالای 2500 سیسی میگوید که پیش از این ساسان خدایی، معاون مدیرکل دفتر مقررات واردات سازمان توسعه تجارت از ترخیص خودروهای بالای 2500 سیسی که قبل از قانون ممنوعیت ثبت سفارش و وارد گمرک شده بودند در راستای حمایت از سرمایهگذاری ایرانی خبر داده بود. حال این سوال مطرح است که اگر خودروهایی که از قبل ثبت سفارش شده بودند و در فروردینماه ترخیص شدند پس این خودروهایی که هماکنون پارکینگ گمرکات را اشغال کردهاند طبق چه مجوزی وارد شدهاند؟ آیا این خودروها نیز در انتظار مجوز دیگری برای ورود به کشور هستند؟