رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای با اشاره به اینکه برآوردهای نادرست روند نوسازی ناوگان باری کشور را بسیار کند کرده است، از رایزنی وزارت راه و شهرسازی با گمرک برای واردات کامیونهای با عمر سه سال خبر داد.به گزارش پارس تیونینگ به نقل از تسنیم، داوود کشاورزیان افزود: در فاز اول هدفمندی یارانه ها سهمی برای نوسازی ناوگان پیشبینی شد، اما متاسفانه به دلیل برآوردهای نادرستی که از درآمد-هزینه ها داشتند این سهم تخصیص نیافت. در قانون گفته شده حدود 6 هزار میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی برای این گونه پروژه ها اختصاص یابد، اما اعتبارات تخصیص نیافته است.
وی تصریح کرد: هنوز هم طبق قوانین جاری بحث نوسازی ناوگان بر عهده ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت است و عملا سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعتبار دولتی برای نوسازی ناوگان ندارد و در حدی که امکانات داخلی سازمان یارانه ها اجازه میدهد در نوسازی ناوگان هزینه میکنیم.
رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت خودرو این سهم خیلی ناچیز است، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده شده که بخش خصوصی ناوگان باری با عمر کمتر از سه سال را وارد کند که اگر به ازای از رده خارج کردن ناوگان فرسوده این کار انجام شود بخش خصوصی از یک تخفیف برخوردار میشود.
کشاورزیان ادامه داد: با این وجود بخش خصوصی استقبالی از این قانون نکرده است، عملا سه سال از قانون برنامه پنجم میگذرد و از مجوز قانونی واردات ناوگان باری استفاده نشده است. شاید به این دلیل بوده که در آییننامه ها و قوانین موجود وقتی صحبت از واردات خودرو میشود میگویند خودرو باید صفر کیلومتر باشد. درحالیکه هدف قانون گذار واردات خودرو دست دوم بود.
وی ادامه داد: در صددیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقامات گمرک این موضوع را حل و فصل کنیم تا بخش خصوصی این اجازه را داشته باشد تا خودرو سه ساله را با قیمت مناسب وارد کند. هر چند این خودروها نو نیستند؛ ولی نسبت به خودروهای نسل قدیم کشور پیشرفته تر هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کنار این قانون، شرکتهای شبه دولتی و خصوصی در داخل کامیون تولید میکنند و مجموعا امیدواریم بتوانیم با کمک ستاد مدیریت حملونقل در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، بخش نوسازی ناوگان را بیشتر پشتیبانی کنیم.
کشاورزیان یادآور شد: در سالهای گذشته نوسازی ناوگان روند خوبی نداشته است، به خصوص از زمانی که خودرو به صورت ناگهانی گران شد این روند کندتر شده است. دلیل این است که قرار بود بخشی از اعتبارات حاصل از فروش سوخت به حوزه نوسازی ناوگان اختصاص یابد که بهدلیل برآوردهای نادرست عملا تخصیصی صورت نگرفت.
وی خاطرنشان کرد: الان نظر گمرک این است که خودرویی که وارد میشود اگر چه سه سال از عمرش گذشته، اما کارنکرده باشد، معتقدیم که چنین چیزی وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد خیلی جزیی است که نمیتوان روی آن حساب باز کرد. چنانچه گمرک بر این موضوع پافشاری کند جز خودرو دستکاری (کیلومتر) شده و سلب واقعیت نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.