خودروهای سواری براساس حجم موتور و ابعاد بدنه در گروههای مختلفی طبقهبندی میشوند.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، بر این اساس خودروهای سواری در 9 گروه مختلف طبقه بندی میشوند.
یکی از این گروهبندیها مربوط به خودروهای سواری با طول بدنه کمتر از سه متر و 60 سانت و حجم موتور معمولا کمتر از 1200 سیسی است. خودروهای با اتاق مینی که معمولا نیز به صورت هاچبک دو در و چهار در تولید میشوند در این گروه جای میگیرند.
گروه دوم مربوط به خودروهای با طول بدنه بین سه متر و 60 سانت تا چهار متر با حجم موتور معمولا بین 1000 تا 2000 سیسی است. خودروهای با اتاق کوچک و به صورت هاچبک در این گروه قرار دارند. از جمله خودروهای مربوطه در ایران میتوان به توجوی هاچبک اشاره کرد.
گروه سوم مربوط به خودروهای با طول بدنه بین چهار متر تا چهار متر و 40 سانت با حجم موتور بین 1400 تا 2000 سیسی است. خودروهای با اتاق متوسط و به صورت سدان صندوقدار در این گروه قرار میگیرند. خودروهای پارس تندر و تیبا از جمله خودروهای این گروه هستند.
به گزارش ایسنا، گروه چهارم مربوط به خودروهایی است که طول بدنه بین چهار متر و 40 سانت تا چهار متر و 70 سانت داشته و حجم موتور آنها بین 1400 تا 2800 سیسی است. خودروهای با اتاق متوسط و به صورت سدان صندوقدار و سدان استیشن در این گروه جای میگیرند که از جمله آنها میتوان به نیومزدا 3 و مگان اشاره کرد.
گروه پنجم مربوط به خودروهایی است که طول بدنه آنها چهار متر و 70 سانت تا پنج متر بوده و حجم موتوری بین 2000 تا 3500 سیسی دارند. خودروهایی با اتاق متوسط به صورت سدان صندوقدار و سدان استیشن با آپشنها و تجهیزات رفاهی بالا در این گروه جای میگیرند. نیسان تیانا از جمله خودروهای مربوطه در ایران است.
گروه بعدی خودروها مربوط به خودروهای با طول بدنه بیش از پنج متر و حجم موتور معمولا بیشتر از 3500 سیسی است. خودروهای با اتاق بزرگ و لوکس به صورت سدان یا لیموزین در این گروه جای میگیرند. البته این خودروها در داخل کشور تولید نمیشوند.
گروه بعدی مربوط به خودروهای دو در با سقف فلزی ثابت و متحرک و سقف چادری با سرعت و شتاب بالا است که البته این خودروها نیز در داخل کشور تولید نمیشوند.
گروه بعدی مربوط به خودروهای MPV است که خودروهایی با اتاق بزرگ به صورت استیشن با ظرفیت حمل حداقل هفت نفر بین شهری و شهری را در برمیگیرد.
گروه بعدی نیز مربوط به خودروهای SUV است که خودروهای شاسی بلند و معمولا دو دیفرانسیل با مانورپذیری بالا در جادههای خاکی هستند. سوزوکی گراند ویتارا از جمله خودروهای مربوطه در ایران است.