بهطور میانگین کیفیت محصولات ایرانخودرو در سال 91 نسبست به سال 88، 53 درصد رشد داشته است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از ایکوپرس، کیانوش پورمجیب معاون کیفیت ایران خودرو با بیان مطلب فوق ادامه داد: این درحالی است که کیفیت محصولات تولیدی این شرکت از روند رو به رشدی برخوردار است، به طوری که میانگین کیفیت محصولات در سال 90 نسبت به سال 88 به میزان 44 درصد بوده است.

وی افزود: مستندات و عملکرد گروه صنعتی ایران خودرو از سال 88 تاکنون گویای این نکته است که مجموعه برنامه ریزی ها و جهت گیری های کیفی در تعریف پروژه ها منجر به دستاوردهایی معین در زمینه ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شده است.
پورمجیب ادامه داد: بهبود کیفی محصولات ایران خودرو در سال 91 براساس شاخص آدیت ترکیبی به شکلی است که در حال حاضر همه خودروهای تولیدی این شرکت در سطوح کیفی خوب و خیلی خوب قرار دارند. این امر نشانگر این است که ایران خودرو نسبت به اهداف آیین نامه ارتقای کیفی خودروها، ابلاغی توسط وزارت صنایع سابق پیشی گرفت است.
وی با بیان این که از نظر ما پراهمیت ترین شاخص برای سنجش کیفیت محصولات، نظر مصرف کنندگان و مشتریان نهایی است که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام می شود، تصریح کرد: خوش بختانه محصولات ایران خودرو در این شاخص همواره راه بهبود را پیموده اند و با پروژه هایی که در دست اجرا داریم، امیدواریم این بهبودها تا رسیدن و حفظ بهترین جایگاه بین سایر محصولات تولیدی در کشور ادامه یابد.
به گفته معاون کیفیت ایران خودرو براساس آخرین وضعیت منتشر شده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حوزه شاخص رضایت مشتریان از محصولات در سطح قیمتی 20 تا 40 میلیون ریال رتبه اول مربوط به خودروی پژو 206 صندوق دار است.