مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
رییس OICA به ایران می آید


رییس انجمن جهانی خودروسازان (OICA) برای حضور در همایش بینالمللی صنعت خودرو به تهران خواهد آمد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، انجمن خودروسازان ایران طی نامهای از رییس انجمن جهانی خودروسازان برای حضور در همایش بینالمللی صنعت خودروی ایران دعوت کرده است.
طبق برنامهریزی صورت گرفته رییس انجمن جهانی خودروسازان در تهران حضور یافته و از سخنرانان اصلی این همایش خواهد بود.
انجمن جهانی خودروسازان مهمترین تشکل خودرویی جهان بوده و نقش محوری را در تبادل اطلاعات مربوط به صنعت خودرو در جهان بر عهده دارد.
به گزارش ایسنا، این انجمن دارای کمیتهها و کمیسیونهای مختلفی است که اطلاعات مربوط به صنعت خودرو را جمعآوری، تحلیل و در اختیار اعضای خود در سراسر جهان قرار میدهد.
انجمن خودروسازان ایران نیز عضو رسمی انجمن جهانی خودروسازان بوده و اطلاعات ارسالی از این انجمن را دریافت و به شرکتهای خودروساز داخلی منتقل میکند.
همایش بینالمللی صنعت خودروی ایران نهم آذر ماه (29 نوامبر) با حضور شرکتهای بزرگ خودروسازی و قطعهسازی جهان در تهران برگزار خواهد شد.