زیان سهامداران خودرویی و كلید تدبیر

بی توجهی دولت به سهامداران خودرویی و عدم حمایت از تولید در شركت های خودروسازی، موجب ورود آسیب های جدی به چند میلیون سهامدار و كاركنان این مجموعه ها شده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، ماراتنی كه خودروسازان برای بقای خود از سال گذشته آغاز كرده اند، همچنان ادامه دارد و هم اكنون با اعمال تحریمهای جدید و اتمام همكاریهای خودروساز جهانی رنو با آنان، نفسگیرتر شده و گویی دو غول خودروسازی كشور روز به روز به خط پایان نزدیك تر میشوند.
قطع همكاری با رنو كه تحت فشارهای بین المللی بوده و طرف فرانسوی نیز تمایلی برای قطع این روابط نداشت، خودروسازی ایران را با تهدیدهای جدی روبه رو می سازد.
شركتهای ایران خودرو و پارس خودرو كه طی شش سال همكاری با رنو توانسته بودند بخشی از فناوری و دانش روز خودروسازی را از طریق رنو كسب كرده و در خطوط تولید سایر خودروها استفاده كنند، حال به جای اندیشیدن به افق های روشن صنعت، باید در انتظار و امید بازگشت به شرایط قبل از تحریم باشند.
همانطور كه شاهد بودیم این روزها دولتمردان به جای حمایت از صنعت ملی كشور، این صنعت را تبدیل به آوردگاهی برای قدرت آزمایی خود كردند تا هریك بتوانند عقاید شخصی و غیركارشناسی خود را بر كرسی بنشانند.
در این بین خودروسازان كه مانند توپی در میان مجلس، شورای رقابت، سازمان حمایت و سایر ارگانهای مرتبط قرار گرفته اند، دیگر توان مقابله با قدرت طلبان را در خود نمیبینند و زمانی را كه باید با حمایت آنان مسیر توفانی تحریم ها را با موفقیت پشت سر میگذاشتند، صرف دفاع از موجودیت خود كردند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
حال نتیجه این اقدمات را در تهدید منافع ذینفعان این بنگاههای اقتصادی می توان دید. كاهش شدید تیراژ تولید، افت ارزش سهام خودروسازان كه قبل از این مهم ترین صنعت برای سرمایهگذاری محسوب میشد از جمله این تهدیدهاست.
خودروسازی و صنایع وابسته همواره در صف اول خرید سرمایه گذاران بوده است. افت ارزش سهام خودروسازان در ماه های اخیر ریسك سرمایه گذاری را در این حوزه افزایش داده و موجب كاسته شدن جذابیت آن برای سرمایه گذاران شده است.
شركت ایران خودرو با بیش از 9 میلیارد سهم دارای بیشترین سهم در میان خودروسازان داخلی است. تعداد سهامداران این شركت با احتساب زیرمجموعه های آن نزدیك به 250 هزار سهامدار می رسد. در این بین بخش زیادی از زیانی كه خودروسازی ایران در سال گذشته متحمل آن شد نیز برای شركت ایران خودرو رقم خورد.
از سوی دیگر آمار و ارقام موجود نشان می دهد بیش از سه میلیون خانواده به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صنعت خودروسازی ارتزاق می كنند. با درنظر گرفتن چهار نفر به عنوان متوسط تعداد هر خانوار ایرانی می توان گفت 12 میلیون نفر از طریق خودروسازی امرار معاش می كنند كه درصد قابل توجهی از جمعیت كل كشور را در بر می گیرد.
به گزارش موج، می توان گفت طیف وسیع سهامداران و كاركنان شركت های خودروسازی مجموعه ای را ایجاد كرده كه به صورت مستقیم متاثر از تغییر و تحولات خودروسازی و بازار سرمایه هستند. پرواضح است كه زیان وارده بر خودروسازان مترتب بر طیف گسترده تری از مشتریان و سهام داران تا كاركنان و به طور كلی جامعه می شود. این عواقب ناشی از سوءمدیریت مسوولانی است كه سنگ حمایت از مشتریان را بر سینه می زنند. حال باید به انتظار نشست و دید دولت یازدهم كه با شعار بهبود شرایط اقتصادی كار خود را آغاز خواهد كرد، برای یكی از اركان اصلی اقتصاد چه تدبیرهایی را خواهد اندیشید.