سایپا چقدر سود پیش بینی کرد؟

شركت سرمایه گذاری سایپا درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ را بر اساس عملكرد واقعی دوره ۳ ماهه ( حسابرسی نشده ) ۱۹۰ریال به طور خالص پس از كسر مالیات پیش بینی كرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، شركت پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ را در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ و ۲۱/۱۲/۹۰ (حسابرسی شده) با سرمایه ۰۰۰ر۰۰۰ر۳ میلیون ریال مبلغ ۴۸۲ ریال و در تاریخ ۲۸/۰۳/۹۱ با سرمایه ۰۰۰ر۱۰۰ر۶ میلیون ریال مبلغ ۲۵۴ ریال و در تاریخ ۰۱/۰۵/۹۱ و ۳۰/۰۷/۹۱ مبلغ ۴۱۳ ریال و در تاریخ ۰۶/۰۸/۹۱ مبلغ ۵۲۴ ریال و در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ مبلغ ۵۲۹ ریال و در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ مبلغ ۶۰۳ ریال اعلام نموده است. مطابق با صورت های مالی حسابرسی نشده و صورت های مالی حسابرسی شده سود هر سهم اصلی برابر با مبلغ ۵۷۳ ریال اعلام گردیده است.
شركت پیش بینی سود سال مالی تلفیقی سال مالی ۹۱ را برای اولین بار در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ مبلغ ۵۹۴ ریال اعلام نموده است. مطابق با صورت های مالی حسابرسی نشده و صورت های مالی حسابرسی شده سود هر سهم شركت تلفیقی برابر با مبلغ ۵۵۷ ریال محقق گردیده است.
شركت پیش بینی سود سال مالی ۹۲ شركت اصلی را در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ مبلغ ۲۰۱ ریال و در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ مبلغ ۱۸۷ اعلام نموده است.
شركت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۲ را در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ مبلغ ۲۰۲ ریال اعلام و در اطلاعات پیوست سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۲ برابر با مبلغ ۲۲۲ اعلام شده است.
هیات مدیره شركت اعلام كرده كه در نظر دارد ۱۰ درصد از سود مالی ۹۲ را جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۲ پیشنهاد دهد.