مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
شرایط جدید فعالیت نمایندگیهای عرضه خودرو چیست؟

در دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو در کشور استانداردها و ضوابط فعالیت نمایندگیهای عرضه خودروهای داخلی و وارداتی مشخص شده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، هماکنون آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در حال بازنگری است تا علاوه بر ضوابط خدمات پس از فروش، شرایط و ضوابط فروش خودرو نیز در آن دیده شود.
در این دستورالعمل استانداردها و ضوابط فعالیت نمایندگیهای عرضه خودروهای داخلی و وارداتی، ویژگیها و شرایط فضای نمایشگاهی نمایندگیها و همچنین نحوه ارزیابی عملکرد آنها نیز مشخص شده است.
در این زمینه استاندارد میزان شدت نور در فضای نمایندگیها تعریف شده تا مشتریان هنگام خرید دید کاملی نسبت به خودروی مورد نظر داشته باشند. رنگبندی خودروها نیز باید از طریق استند در محل نمایندگیهای عرضه خودرو به رویت مشتریان برسد.
به گزارش ایسنا، براساس دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو، نمایندگیهای عرضه خودرو در کشور موظفند از هر خودرویی که به فروش میرسانند یک مدل را در محل نمایندگی در معرض دید عموم قرار دهند.
همچنین امکان تست خودرو پیش از خرید نیز برای مشتریان ایجاد شده است بهگونهای که مشتری میتواند پیش از خرید هر مدل خودرو، نمونه موجود از آن در نمایندگی را روشن کرده و در محدوده معینی رانندگی و تست کند.
این در حالی است که هماکنون تقریبا هیچ یک از این امکانات و خدمات در نمایندگیهای عرضه خودروهای داخلی و وارداتی وجود نداشته و مصرفکنندگان نیز از خدمات این دفاتر رضایت ندارند.
به نظر میرسد با اجرایی شدن این دستورالعمل سطح خدمات نمایندگیهای عرضه خودروهای داخلی و وارداتی افزایش یافته و رضایت مصرفکنندگان نیز جلب شود.