ضوابط فروش خودرو در ایران چیست؟

تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تعیین چهار روش فروش خودرو، افزایش جریمه تاخیر تحویل و امکان تست خودرو پیش از خرید، از مهمترین موارد مندرج در دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو در کشور است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، هماکنون آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در حال بازنگری است تا علاوه بر ضوابط خدمات پس از فروش، شرایط و ضوابط فروش خودرو نیز در آن دیده شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی نهایی این دستورالعمل است. در شرایطی که بررسیهای این وزارتخانه در این زمینه همچنان ادامه دارد، مهمترین بخشهای این دستورالعمل در ویرایش فعلی آن، منتشر میشود.
تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تعیین چهار روش برای فروش خودرو، افزایش میزان جریمه تاخیر تحویل خودرو و ایجاد امکان تست خودرو پیش از خرید، از مهمترین موارد پیشبینی شده در این دستورالعمل است.
در این دستورالعمل، شرایط و الزامات فعالیت خودروسازان و واردکنندگان خودروهای وارداتی، نمایندگیهای عرضه خودروهای داخلی و وارداتی و نحوه ارزیابی عملکرد آنها مشخص شده است.
بر این اساس، روشهای مختلف فروش خودرو در چهار مدل "تحویل فوری"، "فروش قطعی"، "پیش فروش" و "فروش سفارشی" طبقهبندی شده و شرایط هر کدام تعیین شده است.
در مدل تحویل فوری، خودروساز و یا واردکننده باید ظرف حداکثر یک ماه خودرو را تحویل خریدار دهد. در فروش قطعی نیز زمان تحویل خودرو حداکثر سه ماه دیده شده است. در شرایط پیش فروش نیز حداکثر یک سال پس از آغاز پیش فروش، خودرو باید تحویل مشتریان شود.
در شرایط پیش فروش، عرضه کننده موظف است پس از تکمیل وجه توسط مشتری حداکثر ظرف مدت 10 روز خودرو را تحویل دهد. در صورت تاخیر باید هم جریمه تاخیر و هم سود مشارکت به خریدار پرداخت شود.
در این دستورالعمل، پرداخت سود انصراف، سود مشارکت و جریمه تاخیر به خریداران خودرو پیشبینی شده است بهگونهای که میزان جریمه تاخیر در نظر گرفته شده برای عرضهکنندگان خودرو بیشتر از میزان فعلی است.
در این زمینه عرضهکنندگان خودرو (خودروسازان و واردکنندگان) باید سامانهای را برای پرداخت خسارت تاخیر به خریداران ایجاد کنند بهگونهای که مشتری بتواند به صورت آنلاین از میزان و چگونگی دریافت خسارت خود مطلع شود.
علاوه بر آن در حالی که مناقشه چند ماهه شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه تعیین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی همچنان ادامه دارد، در این دستورالعمل پیشبینی شده که قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در حاشیه بازار تعیین شود.
به گزارش ایسنا، در این دستورالعمل، ویژگیها و شرایط فضای نمایشگاهی نمایندگیهای عرضه خودرو نیز مشخص شده است بهگونهای که نمایندگی فروش موظف است از هر خودرو، یک مدل را در محل نمایندگی در معرض دید عموم قرار دهد.
همچنین امکان تست خودرو پیش از خرید نیز برای مشتریان ایجاد شده است بهگونهای که مشتری میتواند پیش از خرید هر مدل خودرو، نمونه موجود از آن خودرو در نمایندگی را روشن کرده و در محدوده معینی رانندگی و تست کند.
در این زمینه استاندارد میزان شدت نور در فضای نمایندگیها تعریف شده تا مشتری هنگام خرید، دید کاملی نسبت به خودروی مورد نظر داشته باشد. رنگبندی خودروها نیز باید از طریق استند در محل نمایندگیهای عرضه خودرو به رویت مشتریان برسد.
پس از اصلاح آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و اجرایی شدن دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو، خودروسازان و واردکنندگان براساس شاخصهای اشاره شده در این دستورالعمل در حوزههای عملکرد شرکت خودروساز، واردکننده و نمایندگیهای عرضه خودرو مورد ارزیابی قرار میگیرند.
براساس اطلاعات به دست آمده تا پایان سال جاری دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شده و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارائه میشود.
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب مجلس است که پیش از این هیات دولت آییننامه اجرایی آن در حوزه خدمات پس از فروش خودرو را مصوب و اجرایی کرده است. با تصویب هیات دولت، آییننامه اجرایی این قانون در حوزه خدمات فروش خودرو نیز اجرایی خواهد شد.