پرشین خودرو: با وجود اینکه معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته از "قابل استفاده بودن هرکارت سوخت فقط برای یک خودرو" خبر داد اما شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از این موضوع ابراز بیاطلاعی کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با ابراز بی اطلاعی از طرح قابل استفاده بودن هرکارت سوخت فقط برای یک خودرو گفت: در حال حاضر امکان عملی کردن این طرح وجود ندارد.
وی با اعلام اینکه برای انحصاری کردن هر کارت سوخت به یک خودرو نیازمند نرمافزارهای جدیدی هستیم، یادآور شد: نرم افزاهایی که بتواند این طرح را اجرا کند نه تنها باید طراحی و در سامانه هوشمند سوخت نصب شود بلکه باید سیستم را در جایگاههای سوخت پیشبینی کرد که هنگام ورود خودرو به جایگاه پلاک خودرو را با کارت سوخت مطابقت دهد که این امر ممکن نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران افزود: البته میتوان این شیوه را به صورت غیر هوشمند و با کمک کارگران جایگاههای سوخت انجام داد اما در این حالت تضمینی وجود ندارد که کارگران جایگاه مانع از سوخت گیری خودروهایی شوند که خواهان دریافت سوخت با کارت سوخت دیگری هستند، چرا که فروش بیشتر منجر به درآمد بیشتر آنها خواهد شد.
کشکولی یادآور شد: حتی در صورت اجرای کامل این طرح توسط کارگران جایگاههای سوخت ممکن است ممانعت آنها از سوخت گیری افرادی که کارت سوخت مخصوص خودرو را ندارند موجب درگیری شود.
به گزارش ایسنا، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اسفند 1391 اعلام کرد که کارتهای سوخت باید به گونهای ساماندهی شوند که کارت سوخت صادر شده توسط خودروی دیگر قابل استفاده نباشد.
مهدی ابویی با اشاره به اینکه عدهای خودروهای فرسوده را میخرند و با کارت سوخت این خودروها اقدام به قاچاق سوخت میکنند، گفت: به زودی با کمک نرمافزارهای جدید راهکاری در نظر گرفته میشود تا کارت سوخت فقط برای خودرو دارنده آن کارت فعال شود و دیگر افراد قادر به استفاده از کارت و احتمالا قاچاق سوخت نباشند.