مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک نرخ عوارض خودروها را اعلام کرد که سواری ۲.۵ میلیون،وانت یک میلیون و تریلر ۱۰ میلیون ریال است.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در نامهای به ستاد نظارت گمرکات استانها و ادارات کل گمرک اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/1392 در خصوص ابلاغ بند های مرتبط با ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور ، حسب نظریه شماره 50/500000 مورخ 6/6/1392 دیوان محاسبات کشور و در اجرای بند ( 68 ) قانون بودجه سال 1392 ، خواهشمند است دستور فرمایید :نسبت به وصول عوارض وارداتاز هردستگاه وسیله نقلیه سواری 2500000 ( دومیلیون و پانصد هزار ) ریال– وانت 1000000 ( یک میلیون ) ریال– مینی بوس 2000000 ( دو میلیون ) ریال– اتوبوس و کامیون 5000000 ( پنج میلیون ) ریال– تریلر 10000000 (ده میلیون ) ریالاز ابتدای سال 1392 و واریز به حساب خزانه که متعاقباً توسط اداره کل امور مالی و ذیحسابی اعلام خواهد شد، ضمن درج مبالغ دریافتی در اظهارنامه و پروانه گمرکی طبق اعلام بعدی دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام لازم معمول و در مورد وسایل نقلیه مزبور که از ابتدای سال 1392 وارد گردیده اند سریعاً نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی و قطع مرور زمان قانونی نیز اقدام مقتضی معمول نمایند.