به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا سرهنگ محبی در خصوص برخی خبرها در زمینه خودداری برخی شرکتهای بیمه از پرداخت خسارات تصادفات پیش از ارائه تسویهحساب صورت وضعیت خلافی خودروها گفت: این امر به هیچ عنوان قانونی نیست و پلیس چنین مصوبهای را ندارد.
وی با اشاره به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: بر اساس این قانون هرگاه راننده متخلف ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف، جریمه مربوطه را پرداخت نکند از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یکماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ میشود و در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد. همچنین در صورتیکه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض اقدام نکند، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه است. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.
معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با تاکید بر این که پلیس برای وصول جرایم معوق رانندگان مجاری قانونی خود را دارد خاطرنشان کرد: بدیهی است شرکتهای بیمه برابر قوانین جاری ملزم هستند نسبت به پرداخت خسارات تصادفات رانندگی اقدام کنند و هیچ پیششرطی به جز موارد مصوب قانونی در این خصوص مجاز نبوده و مورد تایید پلیس نیست.