قربانی: رنو در ایران می ماند

دبیر انجمن قطعهسازان ایران نظر مدیران ارشد رنو در ایران در رابطه با فعالیتهای این شرکت در کشور را بیان کرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، ساسان قربانی اظهار کرد: مدیران ارشد رنو در ایران اخیرا در جلسات رسمی عنوان کردهاند که تمایلی به ترک ایران نداشته و در حال ارزیابی شرایط برای ادامه حضور خود هستند.
وی ادامه داد: اگر رنو تنها اقدام به واردات خودرو کرده و سرمایهگذاری تولیدی در ایران نداشت، میشد گفت تصمیمی برای حضور درازمدت در ایران ندارد اما وقتی حضور آنها در ایران با سرمایهگذاری مشترک و تکیه بر ساخت داخل آغاز شده، نشان دهنده برنامهریزی درازمدت آنها است.
قربانی با بیان اینکه مسوولان رنو صراحتا اعلام کردهاند که تامین کنندگان قطعات رنو در ایران جزو سرمایههای جهانی این شرکت هستند، خاطرنشان کرد: رنو در زمینه انتقال تکنولوژی، آموزش و ... سرمایهگذاریهای زیادی در ایران کرده که تمام این موارد نشاندهنده برنامه درازمدت این شرکت برای حضور در ایران است.
وی ادامه داد: با این حال اگر وضعیت بهگونهای شود که رنو نتواند مطلقا نقل و انتقال مالی در ایران انجام داده و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را وارد کند، دیگر زمینهای برای فعالیت این شرکت وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، دبیر انجمن قطعهسازان ایران افزود: منظور سخنگوی رنو در رابطه با بررسی تحریمهای اخیر آمریکا بر ضد صنعت خودروی ایران نیز ناظر بر همین موضوع بوده زیرا این شرکت به دنبال یافتن شرایط و راهکارهای ادامه حضور در ایران است.
وی با بیان اینکه حتی ما قطعهسازان ایرانی نیز در مدت زمان محدودی امکان ادامه فعالیت در شرایط فعلی با ضرر و زیان را خواهیم داشت، تصریح کرد: در حدود دو سال اخیر فعالیت قطعهسازان و خودروسازان در صنعت خودرو با ضرر و زیان همراه بوده و این شرایط در درازمدت قابل تحمل نیست. البته رنو نیز در ضرر و زیان دو سال اخیر شریک بوده است.