قطعه سازان هم سراغ چینیها رفتند!

دبیر انجمن قطعه سازان ایران درباره آغاز مذاکره خودروسازان بزرگ با چینیها برای تولید خودروهای چینی در ایران، گفت: متاسفانه شرایط به گونه ای است که قطعه سازان نیز مذاکره با چینی ها را برای همکاری مشترک آغاز کردهاند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، ساسان قربانی اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و روند پیش رو، همکاری با شرکتهای چینی از معدود گزینه های پیش روی خودروسازان و قطعه سازان داخلی است.
وی با بیان اینکه اگر از خودروسازان سوال کنید آیا تمایل قلبی به همکاری با چینیها دارند؟ مطمئنا پاسخشان منفی خواهد بود، خاطرنشان کرد: با این حال اتفاقات رخ داده ما را وادار کرده با کشوری که پایینترین سطح تکنولوژی صنعت خودرو در دنیا را دارد مذاکره کنیم که البته به هیچ وجه کار مناسبی نیست.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران ادامه داد: برای آنکه صنعت خودروی داخلی روند رو به جلو و مثبتی را طی کند باید به سمت همکاری با کشورهای صاحب تکنولوژی در این حوزه حرکت کنیم نه آنکه به سراغ شرکتهای چینی با تکنولوژی رده چهارم و پنجم برویم.
وی افزود: شرایط موجود خودروسازان را وادار به این کار کرده است بنابراین باید شرایط بهگونهای فراهم شود که با توجه به نقش کلیدی و اساسی ایران در منطقه و همچنین پتانسیل صنعتی کشور، شرکتهای خارجی صاحب تکنولوژی برای همکاری با صنعت خودروی ایران پیش قدم شوند.
قربانی با بیان اینکه چینیها از شرایط فعلی سوء استفاده کرده و هزینه فعالیتها را افزایش میدهند، تصریح کرد: صنعت خودرو مطمئنا با همکاری چینیها پیشرفت نخواهد کرد با این حال قطعه سازان نیز به دلیل محدودیتهای ایجاد شده رویکرد همکاری با قطعه سازان چینی را آغاز کردهاند.
به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: آغاز همکاری با قطعه سازان چینی به معنای ورود مواد اولیه مورد نیاز از چین، کاهش سطح تکنولوژی و به تدریج واردات خطوط تولید قطعات از چین خواهد بود که البته این روند معنایی جز عقبگرد تاریخی برای صنعت قطعه نخواهد داشت.