مخالفت با افزایش کرایه سواریها

مدیرعامل اتحادیه سواری بین شهری با انتقاد از نحوه همکاری دولت برای نوسازی ناوگان سواری و عدم ارائه تسهیلات خرید ناوگان، از نرخهای پایین بلیت این ناوگان گله کرد و گفت: با این حال موافق افزایش نرخ نیستیم، دولت فقط تسهیلات بدهد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، رحمت حاجیمحمدعلی درباره نظارت بر عملکرد سواریهای کرایه و شرکتها در فصل سفر و همچنین در پیک دوم سفرهای تابستانی، اظهار داشت: در اصل نظارت بر شرکتهای مسافری از وظایف ادارات کل حمل و نقل و پایانهها است، آنها هم به اندازه کافی آییننامه و قانون و مقررات دارند تا بتوانند با تمامی کمکاریها مقابله کنند اما اتحادیه سواری کرایه هم بر خدماتدهی مطلوب شرکتها نظارت دارد.
وی ادامه داد: البته کمیسیون ماده 12 درباره رسیدگی به تخلفات شرکتها و کمیسیون ماده 11 مربوط به تخلفات راننده است که این دو نیز کار خود را به خوبی انجام میدهند.
حاجیمحمدعلی با تأکید بر اینکه شرکتها هم نظارت جامع و دایمی بر عملکرد رانندهها دارند، اضافه کرد: در حال حاضر کرایه مسافر ناوگان سواری کرایه همان ابتدا توسط شرکت دریافت میشود و راننده کرایه خود را پس از کسر کمیسیون از شرکت دریافت میکند و ارتباطی بین راننده و مسافر برای رد و بدل کردن پول کرایه وجود ندارد.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری کشور تصریح کرد: همین امر موجب میشود هیچ راننده متخلفی نتواند در فصلهای پیک سفر نرخ کرایه را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: شرکتها خود مراقب هستند که تخلفی رخ ندهد زیرا هر خلافی که واقع شود، در رتبهبندی آنها و کاهش رتبه آنان مؤثر است.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری کشور افزود: در حال حاضر 45 هزار دستگاه ناوگان سواری کرایه در کشور فعال است و مالکیت آنها فردی است اما زیر پوشش شرکتهای تعاونی فعالیت میکنند.
حاجیمحمدعلی اضافه کرد: البته برخی از شرکتها چند دستگاه ناوگان ملکی در اختیار دارند اما اغلب ناوگان متعلق به رانندگان است.

رانندهها هزینههای خود و خودرو را به سختی تأمین میکنند
وی با اشاره به افزایش هزینههای رانندگان و درآمد پایین آنها، اظهار داشت: چندین سال است که رانندهها درآمد و هزینههای خود را به سختی متناسب میکنند؛ هزینههای ناوگان، نرخ لاستیک، روغن و سایر قطعات یدکی خودروها افزایش یافته است و در کنار تورم موجود، فشار اقتصادی زیادی به راننده وارد شده است.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری کشور افزود: رانندگان به قول ما صنف رانندهها، «گنجشک روزی» هستند، آنها درآمدی را که روزانه کسب میکنند شب پای سفره خانواده میآورند.
حاجیمحمدعلی با تأکید بر اینکه لازم است دولت بعدی حمایت ویژهای از رانندهها داشته باشد، افزود: ماشین و راننده به مرور با هم فرسوده میشوند، وقتی یک راننده 10 سال با یک سواری کرایه فعالیت کرد، هم خودش و هم خودرو به تدریج فرسوده میشود و چون پساندازی ندارد، پس از سال دهم برای نوسازی با مشکل مواجه میشود، بنابراین خودبه خود از گردونه فعالیت خارج شده و بیکار میشود و شخص و سرمایه جدیدی جایگزین وی میشود.

برنامهای برای افزایش نرخ سواریهای کرایه نداریم/ دولت تسهیلات ارزان ارائه دهد
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری کشور با بیان اینکه نرخهای سواری کرایه نسبت به تورم موجود اصلاً مناسب نیست، تصریح کرد: با این نرخها زندگی راننده و شرکتها تأمین نمیشود، اما هیچ برنامهای برای افزایش نرخ نداریم زیرا با افزایش نرخها همین تعداد مسافر را هم از دست میدهیم؛ وقتی نرخها افزایش یابد قطعاً سفرها کاهش مییابد.
حاجیمحمدعلی به فارس گفت: بیشتر به دنبال این هستیم که خودروی ارزانتر و با تسهیلات سادهتر در اختیار رانندگان قرار گیرد تا آنها در تهیه ناوگان مشکل خاصی نداشته باشند و موانع آنها ریشهای برطرف شود.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری کشور افزود: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، هیچگونه یارانهای به رانندگان این صنف اختصاص نیافت و بر خلاف وعده دولت که مدعی بود قطعه یدکی و روغن یارانهای ارائه میدهد، رانندهها همه چیز را با نرخ آزاد خریداری کردند.