رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: ادامه مناقشه در زمینه تعیین قیمت خودرو سودی نداشته و تنها حقوق مصرفکنندگان را ضایع خواهد کرد.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سیدمحمد جعفری اظهار کرد: متاسفانه نحوه قیمتگذاری خودرو تاکنون نتوانسته رضایت مصرفکنندگان را جلب کند.
وی با بیان اینکه پیش از این دعوا درباره نحوه تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بود، خاطرنشان کرد: هماکنون نیز مناقشات پیرامون نحوه تعیین قیمت این محصولات از سوی شورای رقابت است.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادامه داد: این در حالی است که مرجع تعیین کننده قیمت خودرو برای مردم مهم نبوده و مصرفکنندگان تنها میخواهند که قیمت این محصولات در حد مناسب و قابل قبولی تعیین شود.
وی افزود: بنابراین متولی قیمتگذاری خودرو چه شورای رقابت و چه سازمان حمایت باشد، باید با بررسی همه جانبه وضعیت صنعت خودرو از جمله پارامترهای دخیل در تولید این محصولات مانند نرخ مواد اولیه و نرخ ارز شرایط بهگونهای مدیریت شود که قیمت فروش خودرو کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، جعفری با بیان اینکه در این زمینه اگر خودروسازان گران فروشی میکنند باید به شدت با آنها برخورد شود، تصریح کرد: متاسفانه شورای رقابت برخلاف مواضع اولیه خود نتوانست مطالبات مصرفکنندگان را محقق کند و هماکنون نیز قیمت بسیاری از خودروها همچنان تعیین نشده است.