مسئولان و تعطیلی جایگاه های CNG !

ادعای جایگاه داران سی.ان.جی مبنی بر قطع گاز جایگاهها به دلیل میزان مغایرت میان قبض گاز و فروش و احتساب علی الحساب از قبوض جایگاهها از یک سو و رد و تکذیب این ادعاها از سوی شرکت گاز به مشکلی تبدیل شده که تنها در خراسان رضوی دردسر ساز شده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در حال حاضر در 30 استان کشور جایگاههای سی.ان.جی بدون هیچ گونه مغایرتی مشغول به کارند، اما این وضعیت در خراسان رضوی به یکی از جنجالی ترین مسایل پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی و سوخت تبدیل شده است.
گرچه اختلاف در این حوزه به تشکیل اولین کارگروه سی.ان.جی در استانداری خراسان رضوی نیز منجر شده است، ولی مصوبات این کارگروه نه تنها گامی در راستای رفع مشکلات برنداشته، بلکه به بروز مشکل نیز دامن زده است.
مصوبات روی کاغذ کارگروه سی.ان.جی
در همین زمینه اعضای هیأتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی جایگاههای سی.ان.جی خراسان رضوی در نامهای به معاون عمرانی استانداری، از اجرا نشدن مصوبات کارگروه سی.ان.جی استان از سوی شرکت گاز انتقاد کرده و خواهان اجرایی شدن مصوبات کارگروه شده است.
در بخشی از این نامه آمده است؛ بتازگی با تغییر مدیریتها در شرکت گاز خراسان رضوی، همکاریهایی که در سابق از سوی این شرکت با شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی استان و جایگاهداران سی.ان.جی مبنی بر بررسی و محاسبه میزان مغایرت میان قبض گاز و فروش و کسر علیالحساب از قبوض گاز جایگاهها انجام میشد، قطع شده و دوباره ادبیات دو سال پیش مبنی بر اینکه ما فقط کنتور گاز را میشناسیم، مکرراً تکرار میشود.
به گزارش قدس، این در حالی است که ساعتها بحث و بررسی کارشناسان استانداری و شرکت پخش فراوردههای نفتی استان و اثبات موضوع و دلایل آن ظاهراً به هیچ انگاشته شده است. در ادامه این نامه آمده است، خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع، دستورات مقتضی را مبنی بر رفع مشکلات زیر و اجرایی کردن فوری مصوبات کارگروه سی.ان.جی استان صادر فرمایید.
بحران در کمین جایگاههای سی.ان.جی
در جریان بررسی موضوع، گزارشگر ما ابتدا به سراغ رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی سیانجی خراسان رضوی میرود.
رضوی راد با بیان اینکه در حال حاضر 10جایگاه سی.ان.جی در مشهد به دلیل بدهی گازشان قطع شده است، میگوید: با تعطیلی این 10جایگاه 18درصد از ظرفیت سی.ان.جی مشهد کاسته شده است.
وی همچنین از تعطیلی 22 جایگاه در استان خبر میدهد و میافزاید: براساس مصوبه کارگروه سی.ان.جی مقررشده بود تا اختلاف حساب بدهیهای جایگاه دارانی که قبضهایشان دارای ایراد بوده است به مرور از قبضهای جدیدشان کسر شود. با این حال بتازگی نه تنها این اقدام صورت نگرفته، بلکه مبالغی که درگذشته کاسته شده بود نیز بهعنوان بدهی به قبضهای جدید اضافه شده است.
به گفته وی، درحالی شرکت گاز بدهیهای کسر شده را دوباره از جایگاهداران مطالبه میکند که در یک سال اخیر مدیریت برخی جایگاهها تغییر کرده است.
وی به وجود 25 جایگاه با انحراف بالای 10 درصد میان قبض گاز و میزان مصرفی اشاره میکند و اظهار میدارد: ادامه این وضعیت و حل نشدن مشکل قطعی مغایرت مصرف گاز جایگاه داران منجر به تعطیلی دیگر جایگاههای سی.ان.جی در استان میشود، موضوعی که میتواند امنیت شغلی دو هزار نفر از پرسنل این جایگاههای را در استان در معرض خطر قرار دهد.
رد ادعای انجمن صنفی سی.ان.جی
اظهارات رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی سی.ان.جی خراسان رضوی یک روی سکه است و در طرف دیگر شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی قرار دارد.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی در گفتوگو با گزارشگر ما همه ادعاهای انجمن صنفی سی.ان.جی خراسان رضوی را رد میکند و میگوید: طبق ماده واحده قانونی «اندازه گیری گاز تحویلی به مصرف کنندگان براساس متر مکعب استاندارد بوده که معادل حجمی از گاز طبیعی است که فضای معادلی یک متر مکعب را در شرایط استاندارد اشغال میکند
معراجی با بیان اینکه طبق این ماده واحده فروش گاز جرمی نیست و حجمی مورد محاسبه قرار میگیرد، میافزاید: در حال حاضر تمام جایگاه داران سی.ان.جی در کشور نیز مطابق همین قانون کار میکنند و حقوق دولت را میپردازند.
به گفته وی، اما خراسان رضوی در سطح کشور تنها استانی است که براساس مصوبات کارگروه سی.ان.جی استان، تعامل مناسبی با جایگاهها داشته و موضوع مغایرت قبوض گاز با فروش جایگاهها را مورد بررسی و اصلاح قرار داده است.
تعامل در نحوه محاسبه کشوری سی.ان.جی
مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی چگونگی نحوه محاسبه قبوض گاز جایگاههای سی.ان.جی را یک دستورالعمل کشوری اعلام میکند و اظهار میدارد: این در حالی است که انجمن صنفی این جایگاه داران زیر بار اینگونه محاسبات نمی رود.
وی با رد این ادعا که تعیین چگالی گاز جایگاههای استان نیز خارج از مسؤولیت استانی، شرکت گاز و انجمن است، میگوید: آنها مدعیاند که چگالی گاز اینجا با جنوب تفاوت دارد، ولی بررسی این مسأله در اختیار آنها نیست و شرکت ملی گاز ایران قیمتها را مشخص میکند.
معراجی با بیان اینکه حق العمل جایگاه داران استان نیز خارج از اختیارات استانی است، میافزاید: ورود به مسایلی که تعیین تکلیف آن کشوری است نیز جایز نیست.
قطع گاز طبق مصوبه کارگروه سی.ان.جی
مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی در خصوص تعطیلی جایگاههای سی.ان.جی استان نیز به موضوعی اشاره میکند که مورد انتقاد انجمن صنفی است و میگوید: اتفاقاً شرکت گاز در تعطیلی جایگاهها به مصوبه کارگروه سی.ان.جی استان عمل کرده است.
به گفته وی طبق بند 3 مصوبات سیزدهمین جلسه این کارگروه آمده است «جهت پرداختن قبوض صادر شده توسط شرکت گاز استان مهلت پرداخت 7 روز است و چنانچه جایگاه دار نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، پس از دو مرحله اخطار 3 و 2 روزه شرکت گاز میتواند نسبت به قطع گاز اقدام کند و جریمه های قانونی شامل جایگاه دار میشود .
تأیید 2/5 درصد تعطیلی جایگاهها
معراجی تعداد جایگاههای تعطیل شده در مشهد را از سوی انجمن صنفی سی.ان.جی استان رد میکند و میگوید: تنها دو جایگاه در مشهد و دو جایگاه در شهرستانها به دلیل بدهی جاری به شرکت گاز تعطیل شدهاند.
وی تعطیلی 18 درصدی جایگاههای سیانجی استان را بزرگنمایی انجمن صنفی برمی شمارد و میافزاید: در حال حاضر 3/5 درصد جایگاههای مشهد و 2/5 درصد جایگاههای سی.ان.جی در کل استان به دلیل بدهی شرکت گاز تعطیل هستند.
تعطیلی دیگر جایگاههای سی.ان.جی در مشهد و شهرستانها را به دلیل مشکلات طراحی، بهرهبرداری و فنی ذکر میکند و میافزاید: به طور مثال جایگاه گلشور یکسال است که تعطیل شده و ربطی به شرکت گاز ندارد. به گفته وی، در حال حاضر فقط جایگاه شریعتی و هنر در مشهد و جایگاه خواف و گناباد در شهرستانهای استان به دلیل بدهی جاری شرکت گاز قطع شدهاند.
بدهی 162 میلیارد ریالی جایگاهها
وی کل بدهی جایگاه داران سی.ان.جی در خراسان رضوی را به شرکت گاز 162 میلیارد ریال اعلام میکند و میگوید: جایگاه سی.ان.جی شریعتی مشهد 4 میلیارد و 753 میلیون ریال به شرکت گاز بدهی دارد که قطع شده است.
وی بدهی جایگاه هنر مشهد را 807 میلیون ریال اعلام میکند و میافزاید: جایگاه جاده ابریشم نیز با اینکه 12 میلیون ریال بدهی دارد، ولی درحالی حاضر به دلیل مشکلات بهره برداری تعطیل شده است.
به گفته مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی، جایگاه تعطیل شده شهرستان خواف نیز 838 میلیون ریال و جایگاه گناباد نیز 1 میلیارد و 918 میلیون ریال به شرکت گاز استان بدهی دارد.
پیشنهاد یک جلسه مشترک برای رفع مشکلات سی.ان.جی
رئیس امور سی.ان.جی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی نیز در گفتوگو با گزارشگر ما تعداد جایگاههای تایید شده از نظر مغایرت میزان فروش با قبض گاز را 15 جایگاه اعلام میکند و میگوید: در بقیه جایگاهها میزان مغایرت به اشکالهایی چون نشت گاز در جایگاه، کالیبره نشدن، سهل انگاری اپراتور و عوامل دیگر برمی گردد.
چمن آرا میافزاید: پس از بررسی 113 جایگاه سی.ان.جی در شهرستانهای مشهد، نیشابور، قوچان، تربت جام، فریمان، تایباد، سرخس و درگز توسط کارشناسان، مغایرت 15 جایگاه محرز شد.به گفته وی، در برخی از جایگاهها نیز ممکن است کالیبره کنتور ورودی گاز اشکال داشته باشد و یا طراحی آن نادرست باشد که باید توسط جایگاه داران به موقع کنترل و بررسی شود تا زودتر از بروز انحراف جلوگیری گردد.