معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از شهروندان خواست هرگونه عرضه قطعات یدکی بیکیفیت را به این سازمان اعلام کنند تا با متخلفان برخورد شود. بهادر کاظمی اظهار کرد: شهروندان از عملکرد سازمان استاندارد در برخورد با عرضه قطعات یدکی بیکیفیت استقبال خوبی داشتهاند.
وی با بیان اینکه از تمام شهروندان میخواهیم که در صورت هرگونه مواجهه با عرضه قطعات یدکی بیکیفیت مراتب را به سازمان استاندارد استان مربوطه اعلام کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شماره تلفن چهار رقمی دریافت گزارشات مردمی نیز راهاندازی شده و مراحل آزمایشی را طی میکند که پس از آن برای دریافت گزارشات شهروندان به صورت عمومی اعلام خواهد شد.
کاظمی ادامه داد: به دنبال دریافت گزارشات مردمی، بازرسان استاندارد به واحد مربوطه اعزام شده و در صورت مشاهده عرضه قطعات یدکی بیکیفیت و غیر استاندارد، با متخلفان برخورد خواهد شد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران افزود: توقیف کالا، تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی از جمله اقدامات سازمان استاندارد در برخورد با چنین متخلفانی است.
وی تصریح کرد: اگرچه بازرسان سازمان ملی استاندارد نظارت مستمر بر روند عرضه قطعات یدکی به بازار دارند با این حال گزارشات مردمی کمک زیادی به تشدید نظارتها در این حوزه خواهد کرد.