به گزارش پارس تیونینگ به نقل از شانا، در فاصله روزهای ششم تا دوازدهم آبان امسال، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور که هفته پیش از آن با 5.8 درصد افزایش به روزانه 65.5 میلیون لیتر رسیده بود، با کمترین تغییر نسبت به هفته گذشته ثابت ماند.
بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به دوازدهم آبان امسال به 458 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (458 میلیون و 700 هزار لیتر)، 100 هزار لیتر معادل 0.02 درصد افزایش نشان می دهد.
بیشترین مصرف بنزین کشور در این روزها مربوط به روز پنج شنبه (11 آبان) با 75 میلیون و 300 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز سه شنبه (9 آبان) با 59 میلیون و 400 هزار لیتر است.
طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در روزهای ابتدایی آبان ماه اندکی افزایش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه 89 میلیون لیتر به 623 میلیون و 400 هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (614 میلیون و 100 هزار لیتر) 9 میلیون و 300 هزار لیتر، معادل 1.5 درصد افزایش نشان می دهد.
بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده مربوط به روز سه شنبه (9 آبان) با 101 میلیون و 700 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (12 آبان) با 67 میلیون و 900 هزار لیتر اختصاص دارد.
مصرف بنزین پایتخت اندکی کاهش یافت
بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته 93 میلیون و 700 هزار لیتر اعلام شده که نسبت به هفته گذشته با 94 میلیون و 500 هزار لیتر، 800 هزار لیتر، معادل 0.8 درصد کاهش یافته است.
میانگین روزانه مصرف بنزین تهران در هفته گذشته 13 میلیون و 300 هزار لیتر بوده است.
مصرف بنزین سوپر کشور 5.1 درصد افزایش یافت

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه 3 میلیون و 400 هزار لیتر، به 24 میلیون و 400 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته گذشته (23 میلیون و 200 هزار لیتر)، 1 میلیون و 200 هزار لیتر معادل
5.1 درصد افزایش یافته است.