رئیس شورای رقابت از اعلام میزان ارز مبادلهای تخصیص یافته به خودروسازان و همچنین نرخ تورم برخی خودروها از سوی بانک مرکزی به این شورا خبر داد.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، جمشید پژویان اظهار داشت: بانک مرکزی، نرخ تورم برخی خودروها در سال 91 را به شورای رقابت ارائه کرده اما در مورد برخی خودروها که تعیین نرخ تورم آنها نیازمند دریافت اطلاعات از سوی خودروسازان است، هنوز رقمی اعلام نشده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی همچنین میزان ارز مبادلهای اختصاص یافته به خودروسازان را اعلام کرده که قرار است در این مورد جلسهای در روز یکشنبه هفته آینده با اعضای شورای رقابت داشته باشیم.پژویان تصریح کرد: تا زمانی که این موضوع در شورای رقابت مورد بررسی قرار نگیرد، نمیتوانیم ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در مورد میزان ارز مبادلهای و همچنین نرخ تورم خودروها اعلام کنیم.
وی در مورد اعمال نرخ تورم 3 ماهه در قیمت خودروها نیز گفت: تاکنون درخواستی در این مورد از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارائه نشده و ما نیز در این خصوص تصمیمگیری نداشتهایم.رئیس شورای رقابت ادامه داد: در صورتی که خودروسازان در این مورد درخواستی داشته باشند، این موضوع در شورای رقابت مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تأیید، شورا از بانک مرکزی درخواست میکند تا نرخ تورم 3 ماهه را به ما ارائه کند.