از ابتدای مهرماه صورت می گیرد
نصب اجباری کپسول آتشنشانی خودرو

مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: نصب کپسول آتشنشانی بر روی تمام خودروها اجباری شد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، محمدرحیم بهرهمند به فارس گفت: در راستای اجرای مصوبه شورای عالی استاندارد، از ابتدای مهرماه امسال، نصب کپسول آتشنشانی بر روی تمام خودروها اجباری است.
مدیرکل استاندارد بوشهر افزود: به استناد تبصره یک ماده شش قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب سال 1371 و در راستای اجرای مصوبه شورای عالی استاندارد مورخ 26/3/92، اجرای استاندارد شماره 9190 که در خصوص الزامات نصب کپسول آتشنشانی است، اجباری اعلام شد.
بهرهمند تأکید کرد: بدین ترتیب از ابتدای مهرماه امسال، رعایت همه مقررات استانداردهای اجباری و سایر قوانین و مقررات جاری در مورد کالاهای وارداتی نیز الزامی خواهد بود.
مدیرکل استاندارد بوشهر همچنین از اصلاح یا تجدیدنظر تعدادی از استانداردهای پنجاه و یک گانه ایمنی عملکردی تأیید نوع خودرو خبر داد.