رئیس سازمان راهداری با اشاره به استفاده از سیستمهای هوشمند برای کاهش سوانح رانندگی گفت: مقرر شد 60 شرکت امداد-خودرو نسبت به ارائه خدمات به خودروها در فصل تابستان با قیمتهای مناسب اقدام کنند. به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، شهریار افندیزاده اظهار داشت: از سال گذشته ساماندهی امدادخودروها توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای آغاز و در اینباره جلساتی با 60 شرکت امدادخودرو انجام و ساماندهیها صورت گرفت.
وی با بیان اینکه ساماندهی این شرکتها برای ارائه خدمات زیر نظر سازمان راهداری است، تصریح کرد: مقرر شد این شرکتها نسبت به ارائه خدمات به خودروها بهخصوص در فصل تابستان با قیمتهای مناسب اقدام کنند ضمن آنکه فاصله بین تماس متقاضی و امداد را بسیار کوتاه کنند و در کوتاهترین زمان ممکن حاضر شوند.

فعالیت 2000 دستگاه گشت راهداری مجهز به GPS در راهها
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: در سالهای اخیر نگاه ویژهای به راهداری در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و ادارات کل استانی معطوف شد و تغییرات کاملاً محسوس در راهدارخانهها، ماشینآلات راهداری و رویههای آسفالتی راه اتفاق افتاده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی به اقدامات به عمل آمده در شأن و مقام کسانی که در حوزه راهداری خدمت میکنند، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ناوگان راهداری در 640 راهدارخانه مستقر هستند که اگر شرایط جوی محورهای مواصلاتی به هر دلیل تغییر کرد و مشکلاتی برای مسافران رخ داد، بلافاصله خدمترسانی انجام شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اظهار داشت: 2000 دستگاه از خودروهای گشت راهداری به GPS مجهز هستند.

440 مجتمع خدماتیرفاهی جادههای کشور در خدمت مسافران
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 440 مجتمع خدمات رفاهی در طول ایام تابستان آماده خدمت به مردم هستند، افزود: نظارت بر مجتمعهای خدماتی - رفاهی در طول این ایام انجام خواهد شد تا مسافران در طول سفر از امکانات این مجتمعها به راحتی استفاده کنند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تأکید کرد: وجود مجتمعهای خدماتیرفاهی در جادهها علاوه بر اینکه موجب رفع خستگی سفر است، کاهش سوانح رانندگی را به دنبال دارد زیرا مکان مناسبی برای استراحت رانندگان سواری و مسافران آنها است.
افندیزاده تأکید کرد: مسافران و رانندگان مسیر سفر را نیز بخشی از سفر خود بدانند و سعی کنند با توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی شرایط ایمنی را در جادهها فراهم کنند.

استقرار نمایندگان سازمان راهداری در پایانههای مسافری
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خدمات دهی ناوگان بخش عومی، تصریح کرد: دفاتر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پایانهها مستقر بوده و آماده رفع مشکلات مسافران هستند؛ مسافر در صورت بروز مشکل و مشاهده کمکاری شرکتهای تعاونی و رانندهها، میتواند به این دفاتر رجوع کرده و مشکلات را بیان کند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه در تابستان امسال نیز به موضوع ایمنی و کاهش تصادفات توجه خاصی شد، اظهار داشت: سعی میکنیم در این ایام سفرها با ایمنترین ناوگان انجام شود.

بکارگیری سیستمهای هوشمند و فناوریهای IT برای کاهش سوانح رانندگی
افندیزاده به برنامهها و دستآوردهای سازمان راهداری در حوزه IT و استفاده از سیستمهای هوشمند جادهای اشاره کرد و افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اولویت قراردادن اصل شهروند الکترونیک، بهرهمندی و بهرهبرداری از سامانههای هوشمند و IT را در سالهای اخیر آغاز کرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به فارس گفت: در اینباره میتوان به بهرهبرداری چند پروژه نظیر سامانه برخط بارنامه الکترونیکی، سامانه برخط هواشناسی جادهای، سامانه برخط ترافیکی و توسعه مراکز مدیریت راهها اشاره کرد که همگی در کاهش سوانح رانندگی در سه ماه اخیر و سال 91 مؤثر بودند.